Eufemia Teichmann

Eufemia Teichmann

Ambassador na Litwie (1996 - 2001)