INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ EUROPEJSKĄ AKADEMIĘ DYPLOMACJI DANYCH OSOBOWYCH OSÓB SKŁADAJĄCYCH APLIKACJE  NA SZKOLENIA I PROGRAMY EAD

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych osoby składającej aplikację na szkolenia i programy EAD i uczestniczącej w szkoleniach i programach EAD, jest Europejska Akademia Dyplomacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, KRS: 0000289736 („EAD”).

Kontakt z EAD w zakresie przetwarzanych danych osobowych osoby składającej aplikację i osoby uczestniczącej w szkoleniach i programach EAD jest możliwy pod adresem e-mail szkolenia@diplomats.pl lub numerem telefonu: +48 22 378 11 97.

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Stosowane skróty:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Przeprowadzenie naboru  na szkolenia i programy EAD | 6 ust. 1 lit. a) RODO (za zgodą)

  • Dane osobowe:   imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, nazwa firmy/instytucji, dane do rachunku.
   • realizacja szkoleń i programów EAD | 6 ust. 1 lit. b) RODO

   Dane osobowe:     imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, nazwa firmy/instytucji, dane do rachunku, wizerunek (utrwalony na fotografii), dane dotyczące stanu zdrowia

   • archiwizacja danych (w szczególności w postaci list obecności) | 6 ust. 1 lit. f RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora)

   Dane osobowe:    imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, nazwa firmy/instytucji, dane do rachunku, wizerunek (utrwalony na fotografii), dane dotyczące stanu zdrowia

   • przesyłanie na podany adres email newslettera zawierającego aktualną ofertę EAD, w tym informację o organizowanych wydarzeniach, szkoleniach i ofertach specjalnych informacji marketingowej | 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 10 ust. 2 UŚUDE (za zgodą)

   Dane osobowe:    imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, nazwa firmy/instytucji, dane do rachunku, wizerunek (utrwalony na fotografii), dane dotyczące stanu zdrowia

Kategorie odbiorców:

 • Dane osobowe osób składających aplikację do szkoleń i programów EAD i osób uczestniczących w szkoleniach i programach EAD mogą być przekazane:
  • upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom EAD,
  • podmiotom świadczącym wybrane usługi
   na rzecz EAD (usługi księgowe, prawne, szkoleniowe) –
   w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług,

  podmiotom publicznym, w tym kuratorium oświaty, w szczególności w celu przeprowadzenia kontroli i innych celach normowanych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Okres przechowywania:

  • W celu realizacji rekrutacji do szkoleń i programów EAD – do czasu zakończenia rekrutacji
  • W celu wykonania praw i obowiązków wynikających
   z uczestnictwa w szkoleniach i programach EAD – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu uczestnictwa w programie (nie dłużej niż przez 10 lat od daty zakończenia uczestnictwa w programie)
  • W celach księgowych lub podatkowych, związanych
   z wykonywaniem obowiązków prawnych EAD dotyczących realizacji
   szkoleń i programów EAD – przez okres nie dłuższy niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
  • W celu archiwizacji dokumentów – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu uczestnictwa w szkoleniach i programach EAD (nie dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia uczestnictwa w programie).
  • W celach marketingowych, tj. prezentowania oferty EAD – do momentu wycofania zgody.

  [inne okresy, warunkowane ew. dodatkowymi celami]

Uprawnienia osoby aplikującej do programu i osoby uczestniczącej w programie szkolenia i programy EAD dotyczące przetwarzania jej danych osobowych:

Stosowany skrót:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  • Osoba aplikująca do programu i osoba uczestnicząca
   w szkoleniach i programach EAD posiada następujące uprawnienia dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, realizowane przez kontakt z EAD za pomocą dowolnego środka komunikacji:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu jej danych osobowych przetwarzanych przez EAD,
 • żądania sprostowania jej danych osobowych
  (art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą,
 • żądania usunięcia jej danych osobowych (art. 17 RODO); EAD ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo,
 • żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania,
 • do przenoszenia jej danych osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie przygotowania i przekazania przez EAD danych osobowych przekazanych EAD przez osobę aplikującą na programy i szkolenia lub osobę uczestniczącą szkoleń i programów EAD do niej samej lub do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,
  z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO).

Dobrowolność podania danych:

Podanie przez osobę aplikującą do programu i osobę uczestniczącą w szkoleniach i programach EAD jej danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rekrutacyjnym na szkolenia i programy EAD (za wyjątkiem [*kategorie danych]) jest niezbędne do wzięcia udziału w naborze na szkolenia i programy EAD oraz do dalszego uczestnictwa w szkoleniach i programach EAD.

Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkować niemożnością wzięcia udziału w naborze na szkolenia i programy EAD oraz uczestnictwa w szkoleniach i programach EAD.

Cofnięcie zgody:

Osoba aplikująca na szkolenia i programy EAD ma możliwość cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w dowolnym momencie, kontaktując się z EAD za pomocą dowolnego środka komunikacji.

Cofnięcie zgody jest możliwe wyłącznie w zakresie przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie wyrażonej zgody. EAD jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych osoby aplikującej na szkolenia i programy EAD po cofnięciu zgody, jeśli dysponuje inną podstawą prawną przetwarzania, wyłącznie w celach objętych tą podstawą prawną.