fbpx

Efektywna praca zdalna z zespołem rozproszonym

DURATION:
1-2 dni szkoleniowe, np. 9.00 -15.00

INSTRUCTORS:

Zygmunt Dolata
Trener, coach, doradca HR, inżynier, autor artykułów specjalistycznych.

Categories

„Zarówno kary, jak i nagrody  stanowią  w każdej sytuacji, czynnik silnie zniechęcający do podejmowania twórczej pracy, gdyż odbierają człowiekowi motywację pozytywnego działania” – A. Blikle

Szkolenie uwzględnia specyfikę kierowania zespołem rozproszonym z dopasowaniem odpowiednich instrumentów kierowania zespołem takich jak: komunikacja zasad szefowskich, budowanie relacji z podwładnymi, przekazywanie odpowiedzialności pracownikom za jakość wykonania swojej pracy, osiągania celów, wsparcie pracowników w budowaniu automotywacji i rozwijaniu jakości swojej pracy poprzez autokontroli i codzienną dbałość o coraz lepszą jakość pracy oraz przestrzeganie ustalonych norm, procedur i zasad (w tym zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy własnej).

Obszary, które zostaną poruszone i przetrenowane podczas szkolenia to: budowanie wiarygodności przełożonego w oczach podwładnych, wyznaczanie i rozliczanie zadań, delegowanie praw i obowiązków pracownikom, kierowanie konfliktem i wsparcie pracowników w rozwiązywaniu konfliktów, praktyczne wykorzystanie instrumentów motywowania pozafinansowego, budowania relacji i zaufania w zespole oraz rozwijanie kompetencji pracowników. Również podczas szkolenia rozprawimy się z mitami dotyczącymi zarządzania ludźmi, które przeszkadzają szefom w zbudowaniu zmotywowanego, kreatywnego i pracowitego zespołu rozproszonego.

Odpowiemy sobie na pytania:

 • jak wykorzystać swoje mocne strony do skutecznego kierowania zespołem rozproszonym?

 • jak radzić sobie z konfliktami i brakiem dyscypliny w realizacji zadań?

 • jak wpływać, motywować i inspirować podwładnych w zespole rozproszonym?

 • jak delegować zadania zgodnie z procesem 10 punktowej skali delegowania?

 • jak działać,  aby skutecznie realizować zaplanowane cele i zamierzenia w codziennej pracy zespołu rozproszonego?

 • jak radzić sobie z pokonywaniem barier komunikacyjnych i sytuacji kryzysowych w zespole rozproszonym?

 • jak stymulować motywację pracowników zarówno indywidualnie jak i zespołowo?

 • w jaki sposób budować ducha współpracy i zaufania w zespole?

 • jak, w jakim celu  i kiedy przygotować oraz  przeprowadzić zebranie/odprawę/spotkanie z zespołem?

 • jak wykorzystać nowoczesną technologię do komunikowania się z zespołem rozproszonym?

 • jak udzielać informacji zwrotnej, konstruktywnej krytyki oraz form doceniania pracowników i zespołów?

 • dobór „właściwych ludzi na właściwe miejsca” przez kierownika do zespołu rozproszonego,

 • przekazywanie odpowiedzialności i budowanie zaangażowania osób w zespole rozproszonym,

 • rozpoznanie i wzmacnianie swoich cech przywódczych i menedżerskich w kierowaniu zespołem rozproszonym w różnych lokalizacjach,

 • budowanie autorytetu i wykorzystanie swoich mocnych stron w kierowaniu zespołem projektowym,

 • efektywne prowadzenie zebrań i spotkań z zespołem projektowym w trakcie trwania projektu,

 • doskonalenie procesu delegowania zadań i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej osobom zaangażowanym w pracę projektową,

 • poznanie i wykorzystanie zasad w przewodzeniu i zarządzaniu ludźmi w zespole rozproszonym,

 • zapoznanie kluczowych elementów kierowania zespołem rozproszonym,

 • doskonalenie  w wyznaczaniu celów i zdań podwładnym,

 • rozwijanie skutecznej komunikacji z podwładnymi z wykorzystaniem technik komunikacyjnych na rzecz podniesienia efektywności działań ludzi.

1. Wstęp – rozpoczęcie szkolenia:

 • przedstawienie się prowadzącego,

 • podanie tematu, celów i zagadnień,

 • określenie zasad pracy podczas warsztatu,

 • przedstawienie się Uczestników szkolenia i ich oczekiwań,

 • pytanie lub ćwiczenie otwierające, wprowadzające w temat szkolenia.

2. Czym jest zespół rozproszony?

 • charakterystyka zespołu rozproszonego i różnice miedzy tradycyjnym zespołem, a rozproszonym,

 • cechy, struktura i zasady funkcjonowania zespołu rozproszonego,

 • relacje w zespole rozproszonym -,ambicje, leki, zagrożenia, sympatie i antypatie, role zespołowe.

3. Zadania i rola kierownika w zarządzaniu na odległość:

 • zakres zadań i obowiązków kierownika,

 • kompetencje, doświadczenie i cechy kierownika,

 • obszar odpowiedzialności kierownika,

 • organizacja i planowanie oraz wyznaczanie działań na odległość,

 • budowanie współpracy i relacji z pracownikami w różnych lokalizacjach,

 • metody, sposoby, procedury i narzędzia komunikowania się z zespołem rozproszonym,

 • jak mówić, żeby ludzie nas słuchali, jak słuchać, żeby ludzie chcieli realizować wyznaczone im cele i zadania,

 • dobór kanałów komunikacyjnych do aktualnych potrzeb (odbiorcy komunikatów, zadania, miejsca pracy),

 • przygotowanie i prowadzenie spotkań/zebrań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

4. Formowanie i budowanie zespołu rozproszonego:

 • określenie zakresu wymagań i kompetencji od przyszłych członków zespołu rozproszonego kontekście realizowanych zadań– kogo chcę pozyskać, skąd Go wezmę, dlaczego Jego?

 • pozyskanie osób/współpracowników do zespołu – rozmowy indywidualne kierownika z kandydatami do zespołu,

 • sformowanie zespołu rozproszonego o określonych kompetencjach i motywacji,

 • udział w pracach zespołu rozproszonego jako wyróżnienie i możliwość rozwoju kompetencji, rodzaje i struktura spotkań „twarzą w twarz” i na odległość.

5. Wyznaczanie celów i zadań przez kierownika pracownikom z zespołu rozproszonego – komunikacja z zespołem i poszczególnymi osobami:

 • narzędzia wyznaczania celów podwładnym: reguła SMART i zasada WARTO – kto ma to wykonać, dlaczego on ma to wykonać, do kiedy ma to wykonać, z kim ma to wykonać, według jakich kryteriów ma to wykonać, czym ma to wykonać, czemu to służy, jak ważne to jest dla powodzenia projektu, dla zespołu, dla kierownika i dla organizacji?

 • poziomy rozwoju pracowników: kompetencje i zaangażowanie – kto do czego ma być oddelegowany. Proces delegowania zadań i uprawnień,

 • kompetencje transferowe vs. kompetencje do wykonania zdania,

 • style zarządzania kierownika, a etapy rozwoju pracowników w zespole – zarządzanie sytuacyjne,

 • komunikacja zasad kierownika projektu zespołowi projektowemu – expose do zespołu,

 • postawy osób w zespole rozproszonym, kierowanie zmianą, radzenie sobie z oporem pracowników, wywieranie pozytywnego wpływu na ludzi.

6. Przywództwo, czyli kierownik zespołu rozproszonego jako menedżer-przywódca:

 • kierownik zespołu w roli przywódcy zespołu – cechy i umiejętności,

 • rozwiązywanie trudnych sytuacji w zespole i z zespołem – problem, analiza, rozwiązanie, ocena. Współuczestnictwo pracowników w podejmowaniu decyzji (jak i kiedy?),

 • kreatywność, improwizacja, zaangażowanie, eksperymentowanie, reakcja na zmiany,

 • analiza, monitoring i kontrola działań pracowników,

 • rozwiązywanie problemów w zespole – procedura,

 • budowanie autorytetu w zespole – działania podejmowane przez lidera,

 • cechy efektywnych zespołów projektowych,

 • narzędzia skutecznego zarządzania zespołem.

 • jak budować relacje z ludźmi sprzyjające osiąganiu zaplanowanych rezultatów,

 • funkcje menedżerskie kierownika projektu  – cele, informacja, motywowanie, rozwój i ocena.

7. Źródła władzy kierownika zespołu projektowego i optymalne ich wykorzystanie:

 • władza formalna,

 • władza nagradzania,

 • władza karania,

 • władza ekspercka,

 • władza relacji.

8. Cykl komunikacyjny w kierowaniu ludźmi w projekcie – rola lidera w zarządzaniu zespołem rozproszonym:

 • podstawy skutecznego przekazu informacji w projekcie, kanały komunikacyjne,

 • metody prezentacji rozwiązań przed zleceniodawcą,

 • rozmowa planująca,

 • rozmowa monitorująca,

 • rozmowa podsumowująca,

 • pozytywne i negatywne elementy komunikacji wpływające na rezultat rozmowy,

 • bariery komunikacyjne, czyli jak poprawić skuteczność w przekazie informacji, celów i zadań,

 • budowanie i przekazywanie osobom w zespole konstruktywnej informacji zwrotnej,

 • elementy asertywności w pracy kierownika – jak i kiedy warto być asertywnym?

9. Inspirowanie i motywowanie zespołu rozproszonego, czyli jak sprawić żeby ludziom „chciało się chcieć”:

 • różnice między motywacją i motywowaniem,

 • pozapłacowe instrumenty motywowania osób zaangażowanych w realizację projektu – narzędzia skutecznego motywowania i doceniania wysiłku i efektów,

 • komunikaty motywujące i demotywujące ludzi w zespole,

 • dekalog motywowania – jak motywować swoich podwładnych,

 • czynniki motywujące wg. Herzberga i wg. Maslowa, które kierownik może wykorzystać do mobilizowania pracowników do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów w projekcie.

 • nagrody i kary nie motywują – one demotywują ludzi – jak rywalizacja psuje współpracę i motywacje w zespole rozproszonym?

10. Motywujące rozmowy dyscyplinujące z podwładnymi, którzy nie realizują zadań, poleceń, procesów i procedur:

 • kiedy, jak i po co dyscyplinować podwładnych?

 • konstruowanie i udzielanie konstruktywnej krytyki podwładnym – procedura,

 • rozmowa korygująca,

 • rozmowa ostrzegawcza,

 • rozmowa o konsekwencjach,

 • rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności pracowników,

 • trudne rozmowy menedżerskie przez telefon, Skype’a, telekonferencję, video konferencję.

11. Konflikt w zespole rozproszonym – kierowanie konfliktem i sytuacjami kryzysowymi przez kierownika:

 • czym jest konflikt w zespole rozproszonym? – przykłady konfliktów,

 • rozpoznawanie symptomów konfliktów „na odległość” – objawienie się konfliktu,

 • najczęściej występujące przyczyny konfliktów w zespole,

 • skuteczne metody rozwiązywania konfliktów w zespole modelowanie, przykłady, pokazanie korzyści/strat w konflikcie, inne,

 • mediacje – przygotowanie i prowadzenie mediacji w konflikcie przez przełożonego,

 • pozytywne i negatywne skutki konfliktu dla rezultatu działań.

12. Rola lidera w monitoringu i kontroli działań zespołu rozproszonego:

 • poziomy i etapy kontroli,

 • dobór bodźców stymulujących działanie zespołu rozproszonego „na odległość”,

 • plotki, pogłoski, uprzedzenia, zmiany, nieformalne układy, „starzy – młodzi”, nieuczciwa rywalizacja, „koloryzowanie” efektów i działań, dywersje,  „wciąganie do studni”, „efekt fali” w zespole rozproszonym – zagrożenia w kierowaniu zespołem rozproszonym i metody osłabiania i przeciwdziałania tego typu praktykom.

13. Zakończenie szkolenia:

 • podsumowanie szkolenia,

 • krótkie powtórzenie najważniejszych treści szkolenia – metoda pytań i odpowiedzi –weryfikacja stopnia realizacji celów szkoleniowych,

Warsztat szkoleniowy. Zgodnie z przyjęta zasadą Pareto i nauczania ludzi dorosłych, warsztat oparty jest na metodach aktywizujących i wzmacniających kompetencje Uczestników (80%), natomiast pozostały czas (20%) przeznaczony jest na mini wykład wprowadzający w poszczególne zagadnienia i tematykę warsztatu oraz odpowiadanie na pytania Uczestników.

 • mini wykład

 • wypracowanie wspólnego stanowiska

 • ćwiczenia,

 • symulacje,

 • „burza mózgów”,

 • dyskusja moderowana,

 • przykłady,

 • analizy przypadków.

Szkolenie dedykujemy przede wszystkim biznesmenom, przedstawicielom handlowym, pracownikom administracji, osoby związane ze sprzedażą, kontaktem z klientem, liderzy projektów, managerowie. Szkolenie ułatwi pracę tym, którzy na swoim stanowisku odpowiadają za kontakty z klientami, łagodzenie sporów i ustalanie małych porozumień.

 • managerowie, dyrektorzy

 • szefowie działów sprzedaży, marketingu, IT,logistyka itp

 •  klienci indywidualni zainteresowani nauką efektywnych prezentacji online

1 dzień szkoleniowy – 9.00-15.00

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

TOP