Partnerzy instytucjonalni

Partnerzy instytucjonalni

Rada Europy jest jednym z głównych partnerów  Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych, której programy adresowane są do młodych polityków na szczeblu lokalnym i krajowym, członków służby cywilnej, liderów społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarzy. Seminaria Szkoły dotyczą integracji europejskiej, globalizacji, procesów demokratyzacyjnych, zamrożonych konfliktów, dialogu międzykulturowego i rekoncyliacji, wolnych wyborów, wzmocnienia instytucji demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Dzięki wsparciu Rady Europy każdego roku uczestnicy Szkoły biorą udział w Światowym Forum Na Rzecz Demokracji w Strasbourgu, które gromadzi ponad 650 uczestników i ekspertów, w tym głów państw i rządów, przedstawicieli instytucji europejskich i władz francuskich, naukowców z europejskich i światowych ośrodków akademickich.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki jest jednych z głównych partnerów projektu Wyszehradzka Szkoła Nauk Politycznych. Jest międzynarodową organizacją z siedzibą w Bratysławie, utworzoną w 2000 roku przez rządy czterech państw: Czech, Polski, Słowacji oraz Węgier.
Dzięki hojnemu wsparciu Funduszu EAD mogła ufundować pełne stypendia dla ponad 220 wyjątkowych młodych liderów z  Czech, Polski, Słowacji, Węgier, krajów Partnerstwa Wschodniego, Rosji oraz Bałkanów Zachodnich.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest państwową osobą prawną, powołaną z mocy ustawy, nadzorowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Celem naszej działalności jest inicjowanie i wspieranie działań podejmowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Centrum wspiera tegoroczną  edycję Visegrad School of Political Studies Meets Russia zatytułowaną  “Empowering Civil Society”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP jest długoletnim partnerem EAD. Jesteśmy dumni mogąc cieszyć się wsparciem Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ dla programów Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych: Visegrad Meets the Eastern Partnership oraz Visegrad School Meets Russia.
EAD współpracuje także z Protokołem Dyplomatycznym oferując kursy języka polskiego, szkolenia z akresu posługiwania się mediami społecznościowymi pracownikom ambasad oraz dyplomatom akredytowanym w Warszawie.

Fundacja Konrada Adenauera jets partnerem EAD od 2010 roku i wspiera dwa nasze programy. Akademia Młodych Dyplomatów, która gromadzi corocznie ponad 200 młodych profesjonalistów oraz absolwentów pragnących doskonalić swoje umiejętności w dziedzinie dyplomacji, prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego. KAS wspiera sesję wyjazdową Akademii.
Fundacja jest również współorganizatorem Europejskich Warsztatów Dyplomacji: Partnerstwa Wschodniego, adresowanych do osób zainteresowanych tematyką europejskiej polityki sąsiedztwa, polityki wschodniej, Partnerstwa Wschodniego, wyzwań w obszarze postsowieckim, Kaukazu, zamrożonych konfliktów oraz bezpieczeństwa energetycznego.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jest partnerem instytucjonalnym programu Akademii Młodych Dyplomatów oraz szeregu innych projektów, m. in. International Forum on Diplomatic Training – 42-go Spotkania Dziekanów i Dyrektorów Akademii Dyplomatycznych i Instytutów Stosunków Międzynarodowych.
Szkoła została założona przez rząd Tadeusza Mazowieckiego w 1990 roku. Misją KSAP jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej.