REGULAMIN KONKURSU „Savoir-vivre w epoce Y ”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Savoir-vivre w epoce Y” (zwanym dalej “Konkursem”), jest fundacja Europejska Akademia Dyplomacji z siedzibą przy ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa posiadająca nr NIP 951-22-32-356 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Autor książki – Adam Jarczyński.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisu Facebook®.Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/EuropeanAcademyOfDiplomacy/ w poście nr “1553867571292727” (zwanej Konkursem”)

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  1. Posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
  2. Uczestnikiem może być osoba lubiąca fanpage Europejskiej Akademii Dyplomacji, przynajmniej w czasie trwania konkursu.
  3. Udzielenie zgody na publiczne poinformowanie o zwycięstwie
  4. Wykonanie i opublikowanie w komentarzu pod postem konkursowym zadania konkursowego w terminie oznaczonym w § 2 pkt 3
  5. Akceptację postanowień niniejszego regulaminu
  6. Uczestnik posiada adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  7. Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu zgadza się na opublikowanie jej przez Organizatora na stronie Konkursu, pod adresem: www.diplomats.pl oraz na jej wykorzystanie w komunikacji promocyjnej EAD w serwisach społecznościowych.
  8. Jeden Uczestnik może zgłosić jedną Pracę Konkursową.
  9. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace Konkursowe:
   a) związane z tematyką Konkursu,
   b) o do których Uczestnik posiada pełne majątkowe prawa autorskie;
   c) które zostały wykonane i dodane w czasie trwania Konkursu
 3. Konkurs trwa od dnia 10 maja 2017 roku godz. 12:00 do dnia 22 maja 2017 rokugodz. 23:59
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Aplikacji Konkursowej.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
 7. Zadaniem konkursowym jest wysłanie krótkiej odpowiedzi na pytanie „Która z zasad związanych z dobrymi manierami wydaje Ci się najmniej sensowna”
 8. Informacja o konkursie zostanie również umieszczona na portalu LinkedIn.

3. NAGRODA

 1. Nagrodą w Konkursie jest książka:. „Z klasą, na luzie. Dobre maniery, zdrowy rozsądek i sztuka łamania zasad „ A. Jarczyński (zwany dalej “Nagrodą”)
 2. Konkurs przewiduje przyznanie 7 nagród dla najlepiej ocenionych przez autora i jury treści konkursowych.
 3. Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 6. Zwycięzcy zobowiązani są podać link do swojego profilu na fb oraz adres korespondencyjny pod który ma zostać wysyłana Nagroda. Dane należy wysłać w odpowiedzi na maila potwierdzającego wygraną.
 7. Podanie nieprawidłowego adresu, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników,którzy:
  – nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  – wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania kurierowi stosownego dokumentu tożsamości.
 10. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.
 11. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. W ciągu trzech  dni roboczych od zakończenia konkursu zbierze się jury składające się z autora książki i dwóch pracowników Europejskiej Akademii Dyplomacji, którzy wybiorą 7 najciekawszych prac.
 2. Nagrodę, otrzyma każda z 7 wybranych przez komisję osób której praca zostanie ogłoszona na profilu Europejskiej Akademii Dyplomacji, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail z którego przyszła wiadomość konkursowa lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.
 4. Informacja o zwycięzcach zostanie umieszczona w poście na profilu Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz zostanie przesłana zwycięzcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu
 5. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
 6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
 7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana. Organizator w takim przypadku ma prawo przyznać ją innej osobie biorącej udział w konkursie.
 8. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie  diplomats.ploraz na swoim Fanpage.
 9. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 12. W przypadkach wykrycia działano niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC KONKURSOWYCH

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że:
  1. jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej;
  2. powstałe w z związku z wykonaniem Pracy Konkursowej utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;
  3. nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Pracy Konkursowej;
  4. posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Pracy Konkursowej;
  5. zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie zawierają treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich;
  6. ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej lit. a) – e) i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tymi oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
 2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Licencja niewyłączna do Prac Konkursowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, w tym w szczególności następujące pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.
  4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Prac Konkursowych do prowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.
  5. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Prac Konkursowych i rozporządzania tymi prawami. Organizator, lub wskazana przez niego osoba, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami.
 1. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonej Pracy Konkursowej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
  4. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
  5. w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
  6. w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
  7. prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Pracy Konkursowej
  8. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości, nabycie praw następuje w najszerszym możliwym zakresie i na wszelkich polach eksploatacji oraz obejmuje wszelkie zezwolenia i zgody w zakresie praw osobistych Uczestnika opisane powyżej, w tym w szczególności zgodę na tworzenie i eksploatację dowolnych opracowań Prac Konkursowych, łączenie ich z innymi dobrami i wykorzystanie w szeroko pojętym charakterze promocyjnym i reklamowym.
 3. Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na Pracy Konkursowej oraz na przenoszenie tych zezwoleń na osoby trzecie.
 4. Zwycięzca upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Prac Konkursowych oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych.
 5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. W szczególności Zwycięzca wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Prac Konkursowych z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru Prac Konkursowych, usunięcie fragmentów Prac Konkursowych lub dodanie do nich nowych elementów, jak również umieszczanie Prac Konkursowych obok lub w sąsiedztwie innych prac.
 6. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich.
 7. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora od zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich. W przypadku Pracy Konkursowej zawierającej wizerunek osoby trzeciej Uczestnik dokonując zgłoszenia konkursowego oświadcza, że uzyskał na rzecz Organizatora zgodę tej osoby na nieodpłatne i nieograniczone czasowo korzystanie i rozpowszechnianie jej wizerunku utrwalonego w Pracy Konkursowej oraz na przenoszenie tego zezwolenia na podmioty trzecie. Uczestnik zobowiązuje się, iż w przypadku roszczeń osób trzecich, w szczególności z tytułu praw autorskich oraz praw zależnych do Pracy Konkursowej zgłoszonej przez Uczestnika, z tytułu nieuczciwej konkurencji lub roszczeń cywilnoprawnych, Uczestnik zwolni niezwłocznie Organizatora z odpowiedzialności, a w szczególności przystąpi do ewentualnego sporu jako interwenient uboczny, w sytuacjach wskazanych przez przepisy prawa- zwolni Organizatora z procesu lub/i wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto, że zaspokoi wszelkie roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora regresowo zwróci Organizatorowi całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.

6. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Reklamacja konkurs FB 2017”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Europejska Akademia Dyploamcji.
 2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: nick, adres e-mail, imię i nazwisko, adres, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy.
 3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.