Wniosek o stypendium FKP

Wniosek o stypendium FKP

Jeszcze tylko do 26 czerwca można składać wnioski o stypendium Fundacji im. Kazimierza Pułaskiegona udział w XII edycji Akademii Młodych Dyplomatów.

O stypendia mogą się ubiegać wyłącznie studenci studiów dziennych oraz doktoranci, którzy w ostatnim semestrze nauki uzyskali bardzo dobre wyniki. Kandydat na stypendium powinien posiadać status studenta lub doktoranta co najmniej do początku programu (grudzień 2015).

Stypendyści FKP będą mieli także możliwość odbycia stażu w Fundacji i wzięcia udziału w prestiżowym wydarzeniu, jakim jestWarsaw Security Forum.

Osoby ubiegające się o stypendium FKP w XII edycji AMD powinny do 26 czerwca 2015 roku (liczy się data stempla pocztowego):

1. wypełnić formularz rejestracyjny do AMD;

2. nadesłać następujące dokumenty:
• wniosek o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem,
• curriculum vitae (ze zdjęciem),
• średnia ocen za ostatni semestr nauki (potwierdzona pieczęcią uczelni i podpisem upoważnionej osoby)
• 2 listy polecające (w tym jeden od wykładowcy z uczelni).
Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Europejska Akademia Dyplomacji
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
z dopiskiem „stypendia FKP”
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think-tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej. FKP dostarcza strategiczne analizy i rozwiązania dla decydentów rządowych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego, które dają wgląd w przyszłość i przewidują nadchodzące zmiany.