Praca w MSZ

Praca w MSZ

Szkolenie dla kandydatów na pracowników polskiej służby zagranicznej skierowane jest do osób wiążących swoją przyszłość z pracą w dyplomacji. Szkolenie pomaga zrozumieć specyfikę pracy i kariery w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

REGULAMIN

DURATION:
2 dni
CREDIT:
650 PLN

INSTRUCTORS:

Dariusz Wawrzeniecki
Motivation and preparation for selection procedures trainer.
Praca w MSZ
Miłosz J. Zieliński
Procedury rektutacyjne do polskiej służby zagranicznej
Jan Wojciech Piekarski
Przewodniczący Rady Ambasadorów, Ambasador w Pakistanie (1984 - 1989), Belgii & Luksemburgu (1998 - 2002) & Izraelu (2003 - 2006)

Praca w MSZ

Szkolenie Praca w MSZ  jest skierowane dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w służbie zagranicznej RP (SZ RP) zarówno jako pracowników centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i placówek (ambasad, stałych przedstawicielstw i konsulatów). Jego formuła pozwala na przygotowanie się do pomyślnego przejścia przez konkursy na aplikację dyplomatyczno-konsularną, a także na konkretne stanowiska w MSZ (organizowane zgodnie z ustawą o służbie cywilnej). Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć będą przydatne również podczas wykonywania obowiązków służbowych po rozpoczęciu pracy w SZ RP.

Szkolenie „Praca w MSZ uwzględnia aktualne zmiany zachodzące w procesie rekrutacji!

Program obejmuje informacje na temat:

  • struktury organizacyjnej MSZ, w tym obszarów, za które odpowiedzialni są minister SZ, sekretarze i podsekretarze stanu oraz podległe im komórki Ministerstwa;

  • specyfiki pracy w MSZ, w tym charakteru codziennych zadań tzw. desk officerów oraz wyzwań związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych w centrali resortu i na placówkach dyplomatycznych i konsularnych;

  • relacji między służbą zagraniczną a służbą cywilną w MSZ;

  • możliwych ścieżek kariery i aktualnych wymagań stawianych kandydatom do służby zagranicznej oraz do służby cywilnej;

  • przebiegu procedur rekrutacyjnych z naciskiem na przygotowanie warsztatowe kandydatów i praktyczne aspekty procesu selekcji.

  • Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się również z psychologicznymi zagadnieniami związanymi z procesem rekrutacji, m.in. z radzeniem sobie ze stresem towarzyszącym kandydatom podczas kolejnych etapów procedur konkursowych.

Szkolenie prowadzą obecni i byli pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zajęcia prowadzone są w formie ogólnych wykładów, warsztatów i indywidualnych konsultacji z trenerami.

Praca w MSZ
Na podstawie analizy ankiet ewaluacyjnych ze szkoleń w 2016 roku.

Uczestnicy otrzymają:

  • pakiet materiałów szkoleniowych, w tym testów próbnych, opracowanych na podstawie realnej procedury rekrutacji do MSZ i doświadczeniu szkoleniowym prowadzącego zajęcia; test obejmują zagadnienia dotyczące m.in.: współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, polityki bezpieczeństwa, historii Polski i nowożytnych stosunków międzynarodowych, prawa międzynarodowego publicznego, funkcjonowania Unii Europejskiej, protokołu dyplomatycznego;

  • listę lektur pomagających przegotować się do egzaminów wstępnych na aplikację dyplomatyczno-konsularną, obejmującą pozycje poświęcone ww. dziedzinom, których opanowanie w dużej mierze pomaga podczas wszystkich etapów procedury konkursowej;

  • publikacje o tematyce międzynarodowej.

Po zakończeniu szkolenia ” Praca w MSZ” każdy z uczestników otrzyma certyfikat poświadczający udział w zajęciach.

Nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną odbywa się raz w roku. Konkurs składa się z części ustnej i pisemnej. Po przejściu procedur konkursowych aplikanci są zatrudniani w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na czas określony – jednego roku.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń językowych przygotowujących do zdawania egzaminów resortowych MSZ z języka obcego.

Koszt 2 dniowego szkolenia Praca w MSZ wynosi 650 zł brutto. Szkolenie prowadzi 2 – 3 doświadczonych wykładowców.

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna, Aplikacja dyplomatyczno-konsularna, Praca w MSZ, Praca w MSZ, Praca w MSZ, Praca Polska Służba Zagraniczna, Praca Polska Służba Zagraniczna, praca w dyplomacji, praca w dyplomacji, praca w dyplomacji,