EAD_InauguracjaAMD_20151205_025Stypendia

W 2016 roku Fundacja PZU i Europejska Akademia Dyplomacji zainaugurowały nowy projekt stypendialny. Dzięki wsparciu Fundacji PZU możliwe będzie przyznanie 10 stypendiów dla wybitnych, młodych liderów społeczno-politycznych – zarówno studentów jak i absolwentów. W ramach stypendiów finansowanych przez Fundację PZU, pięciu obywateli Polski i pięciu obywateli Ukrainy, Mołdawii lub Gruzji zostanie zaproszonych do udziału w Akademii Młodych Dyplomatów. Stypendyści dołączą do 200 młodych liderów z ponad 50 krajów, którzy będą się kształcić w ramach 3 unikalnych specjalizacji – 2 w języku angielskim oraz 1 w języku polskim (Organizacje Międzynarodowe, Bezpieczeństwo Międzynarodowe, Polska Służba Zagraniczna). Stypendium pokryje koszt udziału w AMD. Informujemy, że stypendium nie pokrywa kosztów zakwaterowania, transportu oraz wyżywienia w trakcie trwania programu.

DSC_0083Akademia Młodych Dyplomatów

Akademia Młodych Dyplomatów to jedyny Program w Polsce, który rozwija kompetencje uczestników poprzez zajęcia praktyczne. Corocznie gromadzi on ponad 200 osób z 50 różnych krajów. W międzynarodowej atmosferze uczestnicy zdobywają nowe doświadczenie i poszerzają praktyczną wiedzę z zakresu dyplomacji. Cytując prof. Normana Daviesa: „Akademia Młodych Dyplomatów jest kuźnią przyszłych liderów!”

Jednocześnie ten program to idealna platforma do wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń. Program jest skierowany do młodych osób, studentów oraz absolwentów, którzy czują potrzebę zmiany swojego otoczenia i chcą podjąć pierwsze kroki, by dzięki swoim działaniom wpływać na najbliższe im środowisko.

Fundacja PZU

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.
Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
„Budujemy Partnerstwa” to motto fundacji, które wdrażane jest poprzez wspieranie strategicznych obszarów, takich jak: Edukacja, Opieka i pomoc społeczna, Ochrona zdrowia, Kultura oraz Sztuka.

Więcej informacji o Fundacji można znaleźć: http://fundacjapzu.pl/index.html

 PREV_EAD_IXAMD_20121124_124Wymagania

Zanim aplikują Państwo na Stypendium Fundacji PZU proszę upewnić się, że spełniają Państwo poniższe kryteria. Jeśli na którekolwiek z poniższych pytań odpowiedzą Państwo przecząco, oznacza to, że nie spełniają Państwo warunków formalnych:

– Czy jest Pan/Pani studentem lub absolwentem, posiadającym obywatelstwo polskie, ukraińskie, gruzińskie lub mołdawskie?
– Czy ma Pan/Pani co najmniej rok doświadczenia w pracy lub odbył Pan/Pani wolontariat w organizacjach pozarządowych /sektorze społecznym / organizacjach kulturalnych?
– Czy mówi Pan/Pani biegle po angielsku (czytanie, pisanie i mówienie)?
– Czy jest Pan/Pani w stanie zobowiązać się do spełnienia wszystkich wymagań Programu AMD (regulamin)?

Aby aplikować na stypendium należy wypełnić formularz rejestracyjny AMD dostępny w zakładce Formularz rejestracyjny oraz dołączyć do niego:
– Krótki film
– CV (w formacie Europass),
– 2 kontakty do osób, które mogą dostarczyć Państwa referencje zawodowe (dane powinny zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz nazwę stanowiska danej osoby).

Termin nadsyłania aplikacji to 26 września 2016 roku.

Uwaga: Informujemy, że pod koniec formularza rejestracyjnego zostaną Państwo poproszeni o podanie linku do swojego filmu oraz załadowanie Curriculum Vitae (CV w formacie Europass). Formularza nie da się zapisać dlatego prosimy o przygotowanie wymaganych materiałów przed rozpoczęciem wypełniania Państwa aplikacji. Aplikacje bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

Wskazówki dot. video

Kandydaci są zobowiązani do utworzenia 2 – 3 minutowego filmu. Prosimy nagrać wideo korzystając z kamerki wbudowanej w laptopa, kamerki telefonu lub kamery wideo oraz odpowiedzieć na następujące pytania:
– Proszę się przedstawić, opisać swoje doświadczenie zawodowe i zaangażowanie społeczne;
– Proszę wskazać wyzwania, z którym Państwo i Państwa znajomi się borykają w swoim lokalnym środowisku oraz w jaki sposób uczestnictwo w Programie AMD pomoże Państwu go rozwiązać.

Przy ocenie Państwa filmiku wideo będziemy brać pod uwagę:
– Państwa cechy przywódcze;
– Zdolności do przyciągania i angażowania publiczności;
– Dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne;
– Zdolność do wypowiadania się jasno, zwięźle oraz z zachowaniem odpowiedniej struktury.

Przygotowanie dobrego filmu wymaga czasu i praktyki, sugerujemy, by zaplanować przygotowanie nagrania wystarczająco wcześniej.
Uwaga: W ocenie wideo NIE bierzemy pod uwagę Państwa umiejętności montażu, tworzenia skomplikowanych efektów, czy użycia innych technik wizualnych. Państwa film powinien w kreatywny sposób przedstawiać Pana/Panią oraz Państwa pomysły i idee.

Proszę przesłać/załadować swój film na jedną z następujących stron internetowych, YouTube, Dropbox lub WeTransfer. Proszę zapisać film przy użyciu Państwa imienia i nazwiska oraz dostosować ustawienia prywatności tak, żeby tylko osoby, które otrzymały link URL były w stanie obejrzeć film. W przypadku załadowania filmu na stronę YouTube, proszę NIE zapisywać go jako prywatny, ponieważ wtedy film nie będzie dostępny do wglądu.

logo-fundacja-pzu-pion_rgb

Uprzejmie informujemy, iż termin nadsyłania aplikacji stypendialnych upłynął 26 września 2016.
Nadal mogą Państwo wypełnić ogólny formularz dostępny na stronie Rekrutacja.

 

 

 

 

Czego szukamy u kandydatów Programu AMD oraz beneficjentów Stypendium Fundacji PZU?

  • Otwartość na świat: uczestnicy AMD zdają sobie sprawę z wyzwań stojących przed nimi we współczesnym świecie i potrzeby aktywnego stawiania im czoła. Są aktywni i otwarci na nowe doświadczenia w środowisku międzynarodowym, które zdobywają poprzez wymiany, pracę, staże oraz wolontariaty.

  • Zaangażowanie społeczne: studenci AMD wnoszą swój aktywny wkład w budowanie i kształtowanie otaczającego ich społeczeństwa. Działają zarówno lokalnie, jak i globalnie, m. in. w sektorach pozarządowych (NGO). Kandydaci do Akademii Młodych Dyplomatów skupiają się nie tylko na obowiązkach studenckich i pracowniczych, lecz także na czynnym wspieraniu aktywności społecznych.

  • Rozwój zawodowy: zarówno w nauce, jak i w życiu zawodowym, kandydaci AMD wyróżniają się odwagą w podejmowaniu trudnych wyzwań, będąc świadomymi swoich mocnych i słabych stron. W instytucjach i ośrodkach akademickich, z którymi są związani, wykazują chęć do ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji.

Czy istnieją wymagania formalne względem wieku oraz wykształcenia kandydata?
Tak. Kandydat AMD oraz beneficjent Stypendium Fundacji PZU musi mieć co najmniej 18 lat i posiadać status studenta lub absolwenta uniwersytetu.

Posiadam kartę stałego pobytu w Polsce/Gruzji/Ukrainy/Mołdawii. Czy mogę ubiegać się o Stypendium PZU?
Nie. Tylko polscy / ukraińscy / gruzińscy / mołdawscy obywatele mogą ubiegać się o Stypendium Fundacji PZU.

Czy muszę dostarczyć list rekomendacyjny?
Nie. W zamian należy podać 2 kontakty do osób, które mogą zaświadczyć o Państwa osiągnięciach zawodowych/wolontaryjnych. Powinny to być osoby, z którymi Państwo współpracowali, Państwa przełożeni – prosimy nie podawać danych kontaktowych do członków rodziny, przyjaciół czy małżonka. Członkowie komisji rekrutacyjnej mogą się w dowolnym momencie skontaktować ze wskazanymi osobami. Prosimy NIE wysyłać listów rekomendacyjnych.

Czym jest CV w formacie Europass?
Europass CV pomaga zaprezentować posiadane umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i efektywny. Możesz wypełnić swoje Europass – CV w trybie on-line korzystając z instruktażu lub pobrać formularz, przykłady i instrukcje. Formularz dostępny jest pod adresem: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae

Mój wniosek został złożony. Czy mogę dokonać zmian w mojej aplikacji?
Niestety, nie jest to możliwe. Dokonanie zmian po kliknięciu na przycisk “submit/wyślij” nie jest możliwe.

Stypendium pokrywa mój koszt udziału w rocznym Programie AMD. Czy to znaczy, że sam pokrywam koszty związane z podróżą do / z Warszawy w trakcie zaplanowanych sesji, koszt wizy, zakwaterowania i wyżywienia?
Tak, Państwo muszą sami pokryć koszty związane z przyjazdem i wyjazdem z/do Warszawy, koszty wizy, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendium pokrywa koszt udziału w Programie. Zawiera ono: 6 trzydniowe zjazdy w Warszawie, sesję warsztatową, sesję wyjazdową w Krakowie ( w tym zakwaterowanie i wyżywienie) oraz wizyty studyjne w ambasadach i siedzibach instytucji.

Chcę ubiegać się o stypendium. Kiedy jest ostateczna data złożenia wniosku?
Ostateczny termin składania wniosków to 26 września 2016 r.