W 2016 roku Fundacja PZUEuropejska Akademia Dyplomacji  zainaugurowały nowy projekt stypendialny. Dzięki wsparciu Fundacji PZU możliwe będzie przyznanie 10 pełnych stypendiów dla  wybitnych, lokalnych, polskich liderów. W ramach stypendiów finansowanych przez Fundację PZU 10 obywateli z Polski zostanie zaproszonych do udziału w 15 edycji Akademii Młodych Dyplomatów. Stypendyści dołączą do 200 młodych liderów z ponad 50 krajów, którzy będą się kształcić w ramach 3 unikalnych specjalizacji – 2 w języku angielskim oraz 1 w języku polskim (Organizacje Międzynarodowe, Bezpieczeństwo Międzynarodowe, Polska Służba Zagraniczna). Stypendium pokryje koszt udziału w AMD. Informujemy, że stypendium nie pokrywa kosztów zakwaterowania, transportu oraz wyżywienia w trakcie trwania programu.
O programie
Akademia Młodych Dyplomatów jest rocznym programem dyplomatycznym dla młodych światowych liderów, przygotowujący przyszłych dyplomatów, pracowników służby cywilnej i aktywistów społecznych do pracy w środowisku międzynarodowym w duch opowiedzialności za otaczający świat. Adresowany do studentów starszych roczników oraz absolwentów, program oferuje m. in. ponad 70 godzin zajęć praktycznych z dyplomacji, specjalną sesję warsztatową, wizyty studyjne oraz sesję studyjną poza Warszawą.
Od 2004 roku program ukończyło ponad 2800 uczestników z 60 krajów. Ponad 100 absolwentów znalazło zatrudnienie w ministerstwach spraw zagranicznych swoich krajów, podczas gdy inni pracują dla instytucji europejskich, administracji publicznej i międzynarodowych korporacji.
Dlaczego warto do nas dołączyć?
Unikatowa metodologia: Przez ostatnie czternaście edycji AMD rozwijamy i doskonalimy nasze techniki nauczania. Wyjątkowość naszego podejścia polega na nacisku na rozwój umiejętności praktycznych, przydatnych w przyszłym życiu zawodowym uczestników naszego programu. Opierając się na tych założeniach, AMD stanowi mieszankę teorii i praktyki. Uczestnicy zdobywają wiedzę oraz doświadczenie, których nie mogą zaoferować inne placówki edukacyjne.
Najwyższa jakość nauczania: Wśród wykładowców AMD znajdziemy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Jak dotąd mieliśmy przyjemność gościć ponad 70 ambasadorów akredytowanych w Polsce, dzięki czemu zapewniamy uczestnikom bezpośredni kontakt z aktywnymi dyplomatami i ich codzienną pracą. Akademia Młodych Dyplomatów oferuje najwyższy poziom edukacji, potwierdzony akredytacją Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Możemy również poszczycić się wybitnym gronem wykładowców z Polski i zagranicy.
Wyjątkowy profil uczestnika AMD: W trakcie rekrutacji szczególną uwagę zwracamy uwagę na otwarty umysł na świat, zaangażowanie w działalność społeczną, jak również na rozwój naukowy oraz zawodowy. Dzięki Akademii uczestnicy mają niespotykaną okazję poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach, planach na przyszłość i celach. Dzięki przyjaznej atmosferze AMD sprzyja nawiązywaniu trwałych więzi i kontaktów, nie tylko przydatnych w przyszłej karierze zawodowej, lecz również przeradzających się w wieloletnie przyjaźnie.
Otwartość i współpraca: Koordynatorzy AMD są otwarci na wszelkie oferty współpracy, zarówno w trakcie programu, jak i po jego zakończeniu. Wspieramy naszych studentów w ich inicjatywach, konferencjach oraz innych działaniach. Kontakt w naszymi absolwentami podtrzymujemy dzięki Klubowi Alumnów.
Pomoc w rozwoju kariery: Europejska Akademia Dyplomacji wspiera rozwój karier naukowych i zawodowych uczestników AMD. Uczestniczymy w programach wymian, wystawiamy rekomendacje oraz obejmujemy patronatem wydarzenia organizowane przez naszych studentów.
Szczegółowe informacje o programie można znaleźć tutaj.
Zanim aplikują Państwo na Stypendium Fundacji PZU proszę upewnić się, że spełniają Państwo poniższe kryteria. Jeśli na którekolwiek z poniższych pytań odpowiedzą Państwo przecząco, oznacza to, że nie spełniają Państwo warunków formalnych:
 • Czy jest Pan/Pani młodym, lokalnym liderem posiadającym obywatelstwo polskie, reprezentującym ośrodki do 70 tys. mieszkańców?
 • Czy mówi Pan/Pani biegle po angielsku (poziom C1 w mowie i piśmie)?
 • Czy zapoznał/a się Pan/i z regulaminem pełnych stypendiów?
Aby aplikować na stypendium należy wypełnić formularz dostępny w zakładce Formularz aplikacyjny oraz dołączyć do niego:
 • Krótki film
 • CV (w formacie Europass)
 • 2 kontakty do osób, które mogą dostarczyć Państwa referencje zawodowe (dane powinny zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz nazwę stanowiska danej osoby), w formacie pdf.
Informujemy, że pod koniec formularza zostaną Państwo poproszeni o podanie linku do swojego filmu oraz załadowanie Curriculum Vitae i kontaktów w formacie pdf. Formularza nie da się zapisać dlatego prosimy o przygotowanie wymaganych materiałów przed rozpoczęciem wypełniania aplikacji. Aplikacje bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.
Uwaga: Obywatelstwo polskie jest wymagane. Termin nadsyłania aplikacji upływa 30 września 2018. Aplikacje przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach aplikacji zostanie ogłoszona do połowy października 2018.
Kandydaci są zobowiązani do utworzenia 2 – 3 minutowego filmu. Prosimy nagrać wideo korzystając z  kamerki wbudowanej w laptopa, kamerki telefonu lub kamery wideo i:
 • Proszę się przedstawić, opisać swoje doświadczenie zawodowe i zaangażowanie społeczne.
 • Proszę wskazać wyzwania, z którym borykają się Państwo w swoim lokalnym środowisku oraz w jaki sposób uczestnictwo w Programie AMD pomoże Państwu je rozwiązać.
Przy ocenie Państwa filmiku wideo będziemy brać pod uwagę:
 • Państwa cechy przywódcze;
 • Zdolność do przyciągania i angażowania publiczności;
 • Dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • Zdolność do wypowiadania się jasno, zwięźle oraz z zachowaniem odpowiedniej struktury.
Przygotowanie dobrego filmu wymaga czasu i praktyki, sugerujemy, by zaplanować przygotowanie nagrania wystarczająco wcześniej.
Uwaga: W ocenie wideo NIE bierzemy pod uwagę Państwa umiejętności montażu, tworzenia skomplikowanych efektów, czy użycia innych technik wizualnych. Państwa film powinien w kreatywny sposób przedstawiać Pana/Panią oraz Państwa pomysły i idee.
Proszę przesłać/załadować swój film na jedną z następujących stron internetowych, YouTube, Dropbox lub WeTransfer. Proszę zapisać film przy użyciu Państwa imienia i nazwiska oraz dostosować ustawienia prywatności tak, żeby tylko osoby, które otrzymały link URL były w stanie obejrzeć film. W przypadku załadowania filmu na stronę YouTube, proszę NIE zapisywać go jako prywatny, ponieważ wtedy film nie będzie dostępny do wglądu.

The deadline for scholarshion applications was 30 September 2018.

Scholarship applications are no longer accepted.

You can still fill in the regular application form available HERE.

Czy istnieją wymagania formalne względem wieku oraz wykształcenia kandydata?
Tak. Kandydat AMD oraz beneficjent Stypendium Fundacji PZU musi mieć co najmniej 20 lat i posiadać status studenta lub absolwenta uniwersytetu.
Posiadam kartę stałego pobytu w Polsce. Czy mogę ubiegać się o Stypendium PZU?
Nie. Tylko polscy obywatele mogą ubiegać się o  Stypendium Fundacji PZU.
Czy muszę dostarczyć list rekomendacyjny?
Nie. W zamian należy podać 2 kontakty do osób, które mogą zaświadczyć o Państwa osiągnięciach. Powinny to być osoby, z którymi Państwo współpracowali, Państwa przełożeni – prosimy nie podawać danych kontaktowych do członków rodziny, przyjaciół czy małżonka. Członkowie komisji rekrutacyjnej mogą się w dowolnym momencie skontaktować ze wskazanymi osobami. Prosimy NIE wysyłać listów rekomendacyjnych.
Czym jest CV w formacie Europass?
​Europass CV pomaga zaprezentować posiadane umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i efektywny. Możesz wypełnić swoje Europass – CV w trybie on-line korzystając z instruktażu lub pobrać formularz, przykłady i instrukcje. Formularz dostępny jest pod adresem: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
Mój wniosek został złożony. Czy mogę dokonać zmian w mojej aplikacji?
Niestety, nie jest to możliwe. Dokonanie zmian po kliknięciu na przycisk “submit” nie jest możliwe.
Stypendium pokrywa mój koszt udziału w rocznym Programie AMD. Czy to znaczy, że sam/a pokrywam koszty związane z podróżą do / z Warszawy w trakcie zaplanowanych sesji, koszt wizy, zakwaterowania i wyżywienia?
Tak, Państwo muszą sami pokryć koszty związane z przyjazdem i wyjazdem z/do Warszawy, koszty wizy, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendium pokrywa koszt udziału w Programie, to jest uczestnictwo w 6 trzydniowych zjazdach w Warszawie, sesję warsztatową, sesję wyjazdową w Krakowie (w tym zakwaterowanie i wyżywienie) oraz wizyty studyjne w ambasadach i siedzibach instytucji.
Chcę ubiegać się o stypendium. Kiedy jest ostateczna data złożenia wniosku?
Ostateczny termin składania wniosków to 30 września 2018 r.
Kiedy mogę się spodziewać rezultatów mojej aplikacji?
Informacje o wynikach aplikacji stypendialnej zostaną przesłane do  około połowy października 2018 r.
Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.
Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
„Blisko ludzi i ich potrzeb” – to nasze motto. Realizuje je wspierając strategiczne obszary:
 • edukację – szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzących warunki dla lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego dzieci i młodzieży;
 • kulturę i historię – szczególnie w zakresie wspierania wydarzeń artystycznych oraz działań upowszechniających wiedzę o polskiej historii, kulturze, literaturze i sztuce oraz promowania wartości takich jak: polskość, tożsamość, patriotyzm;
 • zdrowie i pomoc społeczną – poprzez promowanie zdrowego stylu życia oraz wsparcie organizacji i osób fizycznych, m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego albo leków;
 • bezpieczeństwo – poprzez programy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci na drodze oraz aktywizację społeczności lokalnej do działań na rzecz dobra wspólnego w regionie;
Współpracuje z organizacjami pozarządowymi – zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów.