Stypendia

W 2016 roku Fundacja PZU i Europejska Akademia Dyplomacji zainaugurowały nowy projekt stypendialny. Dzięki wsparciu Fundacji PZU możliwe było przyznanie 10 stypendiów dla wybitnych, młodych liderów społeczno-politycznych – zarówno studentów jak i absolwentów. W ramach stypendiów finansowanych przez Fundację PZU, pięciu obywateli Polski i pięciu obywateli Ukrainy, Mołdawii lub Gruzji zostało zaproszonych do udziału w Akademii Młodych Dyplomatów. Stypendyści dołączyli do 200 młodych liderów z ponad 50 krajów, którzy kształcili się w ramach 3 unikalnych specjalizacji – 2 w języku angielskim oraz 1 w języku polskim (Organizacje Międzynarodowe, Bezpieczeństwo Międzynarodowe, Polska Służba Zagraniczna). Stypendium pokrywa całkowicie lub w części koszt udziału w AMD. Informujemy, że stypendium nie pokrywa kosztów zakwaterowania, transportu oraz wyżywienia w trakcie trwania programu.

DSC_0083

O programie

Akademia Młodych Dyplomatów jest rocznym programem dyplomatycznym dla młodych światowych liderów, przygotowujący przyszłych dyplomatów, pracowników służby cywilnej i aktywistów społecznych do pracy w środowisku międzynarodowym w duch opowiedzialności za otaczający świat. Adresowany do studentów starszych roczników oraz absolwentów, program oferuje m. in. ponad 70 godzin zajęć praktycznych z dyplomacji, specjalną sesję warsztatową, wizyty studyjne oraz sesję studyjną poza Warszawą.

Od 2004 roku program ukończyło ponad 2200 uczestników z 50 krajów. Ponad 100 absolwentów znalazło zatrudnienie w ministerstwach spraw zagranicznych swoich krajów, podczas gdy inni pracują dla instytucji europejskich, administracji publicznej i międzynarodowych korporacji.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Unikatowa metodologia: Przez ostatnie dwanaście edycji AMD rozwijamy i doskonalimy nasze techniki nauczania. Wyjątkowość naszego podejścia polega na nacisku na rozwój umiejętności praktycznych, przydatnych w przyszłym życiu zawodowym uczestników naszego programu. Opierając się na tych założeniach, AMD stanowi mieszankę teorii i praktyki. Uczestnicy zdobywają wiedzę oraz doświadczenie, których nie mogą zaoferować inne placówki edukacyjne.

Najwyższa jakość nauczania: Wśród wykładowców AMD znajdziemy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Jak dotąd mieliśmy przyjemność gościć ponad 70 ambasadorów akredytowanych w Polsce, dzięki czemu zapewniamy uczestnikom bezpośredni kontakt z aktywnymi dyplomatami i ich codzienną pracą. Akademia Młodych Dyplomatów oferuje najwyższy poziom edukacji, potwierdzony akredytacją Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Możemy również poszczycić się wybitnym gronem wykładowców z Polski i zagranicy.

Wyjątkowy profil uczestnika AMD: W trakcie rekrutacji szczególną uwagę zwracamy uwagę na otwarty umysł na świat, zaangażowanie w działalność społeczną, jak również na rozwój naukowy oraz zawodowy. Dzięki Akademii uczestnicy mają niespotykaną okazję poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach, planach na przyszłość i celach. Dzięki przyjaznej atmosferze AMD sprzyja nawiązywaniu trwałych więzi i kontaktów, nie tylko przydatnych w przyszłej karierze zawodowej, lecz również przeradzających się w wieloletnie przyjaźnie.

Otwartość i współpraca: Koordynatorzy AMD są otwarci na wszelkie oferty współpracy, zarówno w trakcie programu, jak i po jego zakończeniu. Wspieramy naszych studentów w ich inicjatywach, konferencjach oraz innych działaniach. Kontakt w naszymi absolwentami podtrzymujemy dzięki Klubowi Alumnów.

Pomoc w rozwoju kariery: Europejska Akademia Dyplomacji wspiera rozwój karier naukowych i zawodowych uczestników AMD. Uczestniczymy w programach wymian, wystawiamy rekomendacje oraz obejmujemy patronatem wydarzenia organizowane przez naszych studentów. Ponadto, do dyspozycji naszych uczestników jest również Biuro Karier z ofertami pracy i staży w środowisku międzynarodowym.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć tutaj.

 

Fundacja PZU

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.
Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
„Budujemy Partnerstwa” to motto fundacji, które wdrażane jest poprzez wspieranie strategicznych obszarów, takich jak: Edukacja, Opieka i pomoc społeczna, Ochrona zdrowia, Kultura oraz Sztuka.

Więcej informacji o działalności można znaleźć na stronie Fundacji.

 Wymagania

Zanim aplikują Państwo na Stypendium Fundacji PZU proszę upewnić się, że spełniają Państwo poniższe kryteria. Jeśli na którekolwiek z poniższych pytań odpowiedzą Państwo przecząco, oznacza to, że nie spełniają Państwo warunków formalnych:

– Czy jest Pan/Pani studentem lub absolwentem, posiadającym obywatelstwo polskie, ukraińskie, gruzińskie lub mołdawskie?
– Czy ma Pan/Pani co najmniej rok doświadczenia w pracy lub odbył Pan/Pani wolontariat w organizacjach pozarządowych /sektorze społecznym / organizacjach kulturalnych?
– Czy mówi Pan/Pani biegle po angielsku (czytanie, pisanie i mówienie)?
– Czy jest Pan/Pani w stanie zobowiązać się do spełnienia wszystkich wymagań Programu AMD (regulamin)?

Aby aplikować na stypendium należy wypełnić formularz rejestracyjny AMD dostępny w zakładce Formularz rejestracyjny oraz dołączyć do niego:
– Krótki film
– CV (w formacie Europass),
– 2 kontakty do osób, które mogą dostarczyć Państwa referencje zawodowe (dane powinny zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz nazwę stanowiska danej osoby).

Nabór zostanie otwarty w II turze rekrutacji (1 lipca 2017).

Uwaga: Informujemy, że pod koniec formularza rejestracyjnego zostaną Państwo poproszeni o podanie linku do swojego filmu oraz załadowanie Curriculum Vitae (CV w formacie Europass). Formularza nie da się zapisać dlatego prosimy o przygotowanie wymaganych materiałów przed rozpoczęciem wypełniania Państwa aplikacji. Aplikacje bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

Wskazówki dot. video

Kandydaci są zobowiązani do utworzenia 2 – 3 minutowego filmu. Prosimy nagrać wideo korzystając z kamerki wbudowanej w laptopa, kamerki telefonu lub kamery wideo oraz odpowiedzieć na następujące pytania:
– Proszę się przedstawić, opisać swoje doświadczenie zawodowe i zaangażowanie społeczne;
– Proszę wskazać wyzwania, z którym Państwo i Państwa znajomi się borykają w swoim lokalnym środowisku oraz w jaki sposób uczestnictwo w Programie AMD pomoże Państwu go rozwiązać.

Przy ocenie Państwa filmiku wideo będziemy brać pod uwagę:
– Państwa cechy przywódcze;
– Zdolności do przyciągania i angażowania publiczności;
– Dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne;
– Zdolność do wypowiadania się jasno, zwięźle oraz z zachowaniem odpowiedniej struktury.

Przygotowanie dobrego filmu wymaga czasu i praktyki, sugerujemy, by zaplanować przygotowanie nagrania wystarczająco wcześniej.
Uwaga: W ocenie wideo NIE bierzemy pod uwagę Państwa umiejętności montażu, tworzenia skomplikowanych efektów, czy użycia innych technik wizualnych. Państwa film powinien w kreatywny sposób przedstawiać Pana/Panią oraz Państwa pomysły i idee.

Proszę przesłać/załadować swój film na jedną z następujących stron internetowych, YouTube, Dropbox lub WeTransfer. Proszę zapisać film przy użyciu Państwa imienia i nazwiska oraz dostosować ustawienia prywatności tak, żeby tylko osoby, które otrzymały link URL były w stanie obejrzeć film. W przypadku załadowania filmu na stronę YouTube, proszę NIE zapisywać go jako prywatny, ponieważ wtedy film nie będzie dostępny do wglądu.

logo-fundacja-pzu-pion_rgb

Uprzejmie informujemy, iż nabór na stypendia zostanie otwarty w II turze rekrutacji (1 lipca 2017).

Czego szukamy u kandydatów Programu AMD oraz beneficjentów Stypendium Fundacji PZU?

  • Otwartość na świat: uczestnicy AMD zdają sobie sprawę z wyzwań stojących przed nimi we współczesnym świecie i potrzeby aktywnego stawiania im czoła. Są aktywni i otwarci na nowe doświadczenia w środowisku międzynarodowym, które zdobywają poprzez wymiany, pracę, staże oraz wolontariaty.

  • Zaangażowanie społeczne: studenci AMD wnoszą swój aktywny wkład w budowanie i kształtowanie otaczającego ich społeczeństwa. Działają zarówno lokalnie, jak i globalnie, m. in. w sektorach pozarządowych (NGO). Kandydaci do Akademii Młodych Dyplomatów skupiają się nie tylko na obowiązkach studenckich i pracowniczych, lecz także na czynnym wspieraniu aktywności społecznych.

  • Rozwój zawodowy: zarówno w nauce, jak i w życiu zawodowym, kandydaci AMD wyróżniają się odwagą w podejmowaniu trudnych wyzwań, będąc świadomymi swoich mocnych i słabych stron. W instytucjach i ośrodkach akademickich, z którymi są związani, wykazują chęć do ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji.

Czy istnieją wymagania formalne względem wieku oraz wykształcenia kandydata?

Tak. Kandydat AMD oraz beneficjent Stypendium Fundacji PZU musi mieć co najmniej 18 lat i posiadać status studenta lub absolwenta uniwersytetu.

Posiadam kartę stałego pobytu w Polsce/Gruzji/Ukrainy/Mołdawii. Czy mogę ubiegać się o Stypendium PZU?

Nie. Tylko polscy / ukraińscy / gruzińscy / mołdawscy obywatele mogą ubiegać się o Stypendium Fundacji PZU.

Czy muszę dostarczyć list rekomendacyjny?

Nie. W zamian należy podać 2 kontakty do osób, które mogą zaświadczyć o Państwa osiągnięciach zawodowych/wolontaryjnych. Powinny to być osoby, z którymi Państwo współpracowali, Państwa przełożeni – prosimy nie podawać danych kontaktowych do członków rodziny, przyjaciół czy małżonka. Członkowie komisji rekrutacyjnej mogą się w dowolnym momencie skontaktować ze wskazanymi osobami. Prosimy NIE wysyłać listów rekomendacyjnych.

Czym jest CV w formacie Europass?

Europass CV pomaga zaprezentować posiadane umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i efektywny. Możesz wypełnić swoje Europass – CV w trybie on-line korzystając z instruktażu lub pobrać formularz, przykłady i instrukcje. Formularz dostępny jest pod adresem: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae.

Mój wniosek został złożony. Czy mogę dokonać zmian w mojej aplikacji?

Niestety, nie jest to możliwe. Dokonanie zmian po kliknięciu na przycisk “submit/wyślij” nie jest możliwe.

Stypendium pokrywa w całości lub części mój koszt udziału w rocznym Programie AMD. Czy to znaczy, że sam pokrywam pozostałe koszty związane z podróżą do / z Warszawy w trakcie zaplanowanych sesji, koszt wizy, zakwaterowania i wyżywienia?

Tak, muszą Państwo sami pokryć koszty związane z przyjazdem i wyjazdem z/do Warszawy, koszty wizy, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendium pokrywa koszt udziału w Programie. Zawiera ono: 6 trzydniowe zjazdy w Warszawie, sesję warsztatową, sesję wyjazdową w Krakowie (w tym zakwaterowanie i wyżywienie) oraz wizyty studyjne w ambasadach i siedzibach instytucji.

Chcę ubiegać się o stypendium. Kiedy jest ostateczna data złożenia wniosku?

Wnioski można będzie składać od 1 lipca do 30 września 2017. Rezultaty zostaną przesłane pocztą elektroniczną do 16 października 2017.