logo-fundacja-pzu-male

W 2016 roku Fundacja PZUEuropejska Akademia Dyplomacji  zainaugurowały nowy projekt stypendialny. Dzięki wsparciu Fundacji PZU możliwe będzie przyznanie 4 stypendiów dla wybitnych, młodych liderów społeczno-politycznych – zarówno studentów jak i absolwentów. W ramach stypendiów finansowanych przez Fundację PZU, po jednym z obywateli: Gruzji, Mołdawii, Polski i Ukrainy zostanie zaproszonych do udziału w Akademii Młodych Dyplomatów. Stypendyści dołączą do 200 młodych liderów z ponad 50 krajów, którzy będą się kształcić w ramach 3 unikalnych specjalizacji – 2 w języku angielskim oraz 1 w języku polskim (Organizacje Międzynarodowe, Bezpieczeństwo Międzynarodowe, Polska Służba Zagraniczna). Stypendium pokryje koszt udziału w AMD. Informujemy, że stypendium nie pokrywa kosztów zakwaterowania, transportu oraz wyżywienia w trakcie trwania programu.

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.

Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

„Budujemy Partnerstwa” to motto fundacji, które wdrażane jest poprzez wspieranie strategicznych obszarów, takich jak: Edukacja, Opieka i pomoc społeczna, Ochrona zdrowia, Kultura oraz Sztuka.

„Budujemy partnerstwa” – to motto Fundacji. Realizuje wspierając strategiczne dla nas obszary edukacji – szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzących warunki dla lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego młodych ludzi,

 • opiekę i pomoc społeczną – poprzez wsparcie dla organizacji i osób fizycznych, m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego albo leków,

 • ochronę zdrowia – wspieramy projekty edukacyjne dla pracowników placówek medycznych, poprzez nasze działania promujemy również zdrowy i aktywny tryb życia,

 • kulturę i sztukę – szczególnie w zakresie wspierania wydarzeń artystycznych oraz działań upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce polskiej, artystach i uzdolnionej młodzieży.

Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi – zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów.

Wymagania

Zanim aplikują Państwo na Stypendium Fundacji PZU proszę upewnić się, że spełniają Państwo poniższe kryteria. Jeśli na którekolwiek z poniższych pytań odpowiedzą Państwo przecząco, oznacza to, że nie spełniają Państwo warunków formalnych:

 • Czy jest Pan/Pani studentem lub absolwentem, posiadającym obywatelstwo polskie, ukrainskie, gruzińskie lub mołdawskie?

 • Czy ma Pan/Pani co najmniej rok doświadczenia w pracy lub odbył Pan/Pani wolontariat w organizacjach pozarządowych /sektorze społecznym / organizacjach kulturalnych?

 • Czy mówi Pan/Pani biegle po angielsku (czytanie, pisanie i mówienie)?

 • Czy jest Pan/Pani w stanie zobowiązać się do spełnienia wszystkich wymagań Programu AMD?

Aby aplikować na stypendium należy:

Wypełnić formularz rejestracyjny AMD dostępny w zakładce Formularz rejestracyjny oraz dołączyć do niego:

 • Krótki film

 • CV (w formacie Europass),

 • 2 kontakty do osób, które mogą dostarczyć Państwa referencje zawodowe (dane powinny zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz nazwę stanowiska danej osoby).

Termin nadsyłania aplikacji to 10 października 2017 roku.

Uwaga: Informujemy, że pod koniec formularza rejestracyjnego zostaną Państwo poproszeni o podanie linku do swojego filmu oraz załadowanie Curriculum Vitae (CV w formacie Europass). Formularza nie da się zapisać dlatego prosimy o przygotowanie wymaganych materiałów przed rozpoczęciem wypełniania Państwa aplikacji. Aplikacje bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

Wskazówki dot. video

Kandydaci są zobowiązani do utworzenia 2 – 3 minutowego filmu. Prosimy nagrać wideo korzystając z  kamerki wbudowanej w laptopa, kamerki telefonu lub kamery wideo oraz odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Proszę się przedstawić, opisać swoje doświadczenie zawodowe i zaangażowanie społeczne.

 • Proszę wskazać wyzwania, z którym Państwo i Państwa znajomi się borykają w swoim lokalnym środowisku oraz w jaki sposób uczestnictwo w Programie AMD pomoże Państwu go rozwiązać.

Przy ocenie Państwa filmiku wideo będziemy brać pod uwagę:

 • Państwa cechy przywódczych;

 • Zdolności do przyciągania i angażowania publiczności;

 • Dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne;

 • Zdolność do wypowiadania się jasno, zwięźle oraz z zachowaniem odpowiedniej struktury.

Przygotowanie dobrego filmu wymaga czasu i praktyki, sugerujemy, by zaplanować przygotowanie nagrania wystarczająco wcześniej.

Uwaga: W ocenie wideo NIE bierzemy pod uwagę Państwa umiejętności montażu, tworzenia skomplikowanych efektów, czy użycia innych technik wizualnych. Państwa film powinien w kreatywny sposób przedstawiać Pana/Panią oraz Państwa pomysły i idee.

Proszę przesłać/załadować swój film na jedną z następujących stron internetowych, YouTube, Dropbox lub WeTransfer. Proszę zapisać film przy użyciu Państwa imienia i nazwiska oraz dostosować ustawienia prywatności tak, żeby tylko osoby, które otrzymały link URL były w stanie obejrzeć film. W przypadku załadowania filmu na stronę YouTube, proszę NIE zapisywać go jako prywatny, ponieważ wtedy film nie będzie dostępny do wglądu.

We are sorry, the deadline for PZU Foundation scholarships applications is past due. Please check www.diplomats.pl for our other courses and opportunities.

FAQ

 • Otwartość na świat: uczestnicy AMD zdają sobie sprawę z wyzwań stojących przed nimi we współczesnym świecie i potrzeby aktywnego stawiania im czoła. Są aktywni i otwarci na nowe doświadczenia w środowisku międzynarodowym, które zdobywają poprzez wymiany, pracę, staże oraz wolontariaty.

 • Zaangażowanie społeczne: studenci AMD wnoszą swój aktywny wkład w budowanie i kształtowanie otaczającego ich społeczeństwa. Działają zarówno lokalnie, jak i globalnie, m. in. w sektorach pozarządowych (NGO). Kandydaci do Akademii Młodych Dyplomatów skupiają się nie tylko na obowiązkach studenckich i pracowniczych, lecz także na czynnym wspieraniu aktywności społecznych.

 • Rozwój zawodowy: zarówno w nauce, jak i w życiu zawodowym, kandydaci AMD wyróżniają się odwagą w podejmowaniu trudnych wyzwań, będąc świadomymi swoich mocnych i słabych stron. W instytucjach i ośrodkach akademickich, z którymi są związani, wykazują chęć do ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji.

Tak. Kandydat AMD oraz beneficjent Stypendium Fundacji PZU musi mieć co najmniej 18 lat i posiadać status studenta lub absolwenta uniwersytetu.

Nie. Tylko polscy / ukraińscy / gruzińscy / mołdawscy obywatele mogą ubiegać się o  Stypendium Fundacji PZU.

Nie. W zamian należy podać 2 kontakty do osób, które mogą zaświadczyć o Państwa osiągnięciach zawodowych/wolontaryjnych. Powinny to być osoby, z którymi Państwo współpracowali, Państwa przełożeni – prosimy nie podawać danych kontaktowych do członków rodziny, przyjaciół czy małżonka. Członkowie komisji rekrutacyjnej mogą się w dowolnym momencie skontaktować ze wskazanymi osobami. Prosimy NIE wysyłać listów rekomendacyjnych.

​Europass CV pomaga zaprezentować posiadane umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i efektywny. Możesz wypełnić swoje Europass – CV w trybie on-line korzystając z instruktażu lub pobrać formularz, przykłady i instrukcje. Formularz dostępny jest pod adresem: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae

Niestety, nie jest to możliwe. Dokonanie zmian po kliknięciu na przycisk “submit/wyślij” nie jest możliwe.

Tak, Państwo muszą sami pokryć koszty związane z przyjazdem i wyjazdem z/do Warszawy, koszty wizy, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendium pokrywa koszt udziału w Programie. Zawiera ono: 6 trzydniowe zjazdy w Warszawie, sesję warsztatową, sesję wyjazdową w Krakowie ( w tym zakwaterowanie i wyżywienie) oraz wizyty studyjne w ambasadach i siedzibach instytucji.

Ostateczny termin składania wniosków to 10 października 2017 r.

Informacje o wynikach aplikacji stypendialnej zostaną przesłane za pośrednictwem e-mail do  31 października 2017 r.