fbpx

Korzyści wdrażania CSR (Corporate Social Responsibility) w organizacji

Celem generalnym każdej działalności biznesowej jest zysk, jednak sposoby osiągania go bywają różne. Polskie organizacje coraz częściej obierają sobie drogę CSR, jako jedyną słuszną prowadzącą do realizacji tego celu. Poprzez wdrożenie polityki CSR i zarządzania zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu budujemy nową kulturę organizacji i wyznaczamy nową jakość.

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility) jeszcze do niedawna traktowana była przez polskie firmy marginalnie. Wielu przedsiębiorców rozumiało ją jako filantropię, nie zaś świadomy, strategiczny sposób prowadzenia biznesu, ukierunkowany na długoterminowy wzrost wartości firmy.

Dziś, za sprawą postępującej globalizacji, a więc wzrostu roli biznesu w stosunku do innych uczestników ekonomiczno-społecznych i tym samym do poczucia większej odpowiedzialności na wielu płaszczyznach, coraz częściej postrzegana jest nie tylko przez pryzmat poprawy wizerunku danego przedsiębiorstwa, ale wykorzystywana jako strategia zarządzania organizacją. Przyczyną jest kluczowy element, dzięki któremu firmy mogą zyskać realne polepszenie kontekstu konkurencyjnego przedsiębiorstwa, m.in. zmniejszenie kosztów działalności, polepszenie jakości produktu i/lub procesu, a więc zyskanie lojalności klienta czy też zwiększenie jakości otoczenia biznesowego a także podniesienie motywacji i identyfikacji pracowników.

Wśród polskich przedsiębiorstw, które realizują CSR najczęściej obserwuje się wdrażanie polityki równych szans, sprawiedliwego wynagradzania, godzenia życia zawodowego i rodzinnego, ale niezwykle rzadko zarządzania różnorodnością w aspekcie niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej, wieku, pochodzenia, wyznania, sytuacji rodzinnej, przekonań, systemu wartości etc. Wszystkie praktyki oparte o różnorodność traktowane są przez rynek jak eksperymenty, działania kontrowersyjne, wręcz szokujące. A może to jest skuteczna droga, aby szokować pokazując, że tylko przez fragment naszego życia jesteśmy perfekcyjną częścią układu? Dlatego warto przyjrzeć się korzyściom płynącym z wdrożenia CSR.

Proponowany warsztat pozwoli uczestnikom  w pełni zrozumieć na czym polega CSR, jakie niesie ze sobą korzyści i trudności, jak opracować strategię i jak ją skutecznie wdrożyć. Proponowany program to nie tylko  wiedza ale też i praktyczne wskazówki i doradztwo w zakresie tworzenia i realizacji polityki  zaangażowania społecznego, czy też kodeksów etycznych.

Uczestnicy podczas warsztatu:

 • Poznają dobre praktyki w Polsce i na świecie

 • Pozyskają wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia polityki CSR i jej narzędzia (kodeksy etyczne, modele współpracy z interesariuszami, wolontariat pracowniczy, przedsiębiorstwa społeczne, kampanie zintegrowanie, alianse strategiczne)

 • Dowiedzą się jak zarządzać relacjami z interesariuszami i kształtować relacje zewnętrzne

 • Dowiedzą się jak pokonywać trudności we wdrażaniu CSR i unikać najczęstszych błędów

 • Zrozumieją różnice pomiędzy CSR, PR i dobroczynnością

 • Poznają matrycę CSR i nauczą się definiować obszary działań firmy związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu

 • Poznają skuteczne metody komunikacji z interesariuszami

 • Poznają narzędzia marketingowe wzmacniające CSR i markę firmy

 • Zrozumieją istotę komunikacji społecznej

 • Zgłębią temat przedsiębiorczości społecznej w aspekcie nowych szans rozwoju

 • Poznają zasady zrównoważonego rozwoju w praktyce biznesowej

Metody stosowane podczas warsztatu:

 • case study

 • dyskusja

 • mini wykład

 • falicytacja

 • praca własna

Prowadzący:

 Eliza Taworska

Czas trwania: 2 dni

TOP