fbpx

Kierowanie zespołem

START:
18 marca, 2022
DURATION:
6 godzin

INSTRUCTORS:

Zygmunt Dolata
Trener, coach, doradca HR, inżynier, autor artykułów specjalistycznych.

Na szkoleniu z kierowania zespołem odpowiemy sobie na pytania:

 • umożliwienie Uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem,

 • poznanie metod motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu,

 • rozwijanie umiejętności określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,

 • poznanie sposobów formułowania celów i ustalania priorytetów,

 • poznanie metod zainicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród Członków Zespołu.

1. Skuteczna komunikacja jako narzędzie kierowania:

 • narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej,

 • komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji,

 • umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem,

 • bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania,

 • jedną z podstawowych kompetencji każdego człowieka, a w szczególności niezbędną skutecznemu managerowi, jest umiejętność komunikowania się z ludźmi.

2. Motywowanie pracowników:

 • rodzaje motywacji,

 • model Maslowa,

 • model Herzberga,

 • rola motywatorów niematerialnych – motywowanie środkami poza finansowymi jako oddziaływanie na sferę potrzeb pracowników,

 • ćwiczenia praktyczne – rozmowa z pracownikiem,

 • motywacja – czyli nic innego jak kontynuacja tematu manipulacji i oddziaływań psychologicznych. Ta część zajęć to wprowadzenie teorii motywacji oraz analiza, diagnoza i decyzja dotycząca wyboru jednej ze strategii motywacji personelu. Moduł ten będzie miał swoje podsumowanie w drugim dniu szkolenia, przy realizacji case’u.

3. Umiejętne delegowanie zadań:

 • czym jest delegowanie zadań?

 • jak delegować, aby wszystko było zrozumiane?

 • rozmowy dyscyplinujące – plan, projektowanie, poziomy,

 • feedback – jak skutecznie korygować lub wzmacniać,

 • FUKO – efektywny Feed Back. Konstruktywna krytyka,

 • jak krytyka jednostki działa na zespół – studium przypadku,

 • delegowanie w zespole, jak korelować zadania z kompetencjami

4. Metody budowania autorytetu:

 • podstawowe czynniki budujące autorytet,

 • autorytet funkcji, wiedzy i osobowości,

 • co decyduje o tym, że ludzie oceniają mnie jako dobrego lub złego szefa?

 • wskażemy na konkretne kryteria, którymi kierują się ludzie w dokonywaniu ocen i postaw kierowniczych.

5. Rola i zadania kierownika:

 • diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem,

 • podstawowe umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem,

 • czym powinna zajmować się osoba zarządzająca ludźmi a czym w praktyce się zajmuje? Dokonamy refleksji na ten temat, aby zrozumieć istotę kompetencji kierowniczej, która na drodze rozwoju opierać się powinna na diagnozie osobistego potencjału w kierowaniu. Wykorzystamy do tego specjalnie przygotowane testy.

1. Liderzy/managerowie działów i zespołów,

2. Kadra zarządzająca organizacją

3. Przedstawiciele działów  np. sprzedaż, marketing, IT

Mini wykład – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.

 1. Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy:

 2. Analiza przypadków

 3. Rozpatrywanie przykładów z doświadczeń uczestników

 4. Odgrywanie ról

 5. Symulacje

 6. Dyskusja

 7. „Burza mózgów”

 8. Ćwiczenia indywidualne

 9. Wnioskowanie po ćwiczeniach

1 dzien szkoleniowy

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Więcej szczegółów niebawem!

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o oferowanym szkoleniu, skontaktuj się z p. Agnieszką Modrakowską (e-mail: amodrakowska@diplomats.pl).

TOP