Proces decyzyjny w UE

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH

START:
Październik 17, 2019
DURATION:
1 dzień

Na szkoleniu „Proces decyzyjny w UE” zostaną poruszone takie zagadnienia, jak:

 1. Istota, charakter i przedmiot decyzji w UE. Rodzaje i różnorodność procedur decyzyjnych w UE.

 2. Omówienie poszczególnych procesów decyzyjnych w tworzeniu aktów prawa o charakterze prawodawczym i nieprawodawczym (zwykła procedura prawodawcza i specjalna procedura prawodawcza). Praktyczne aspekty: grupy robocze, Coreper, trilogi, sprawozdawcy, cienie, komisje w PE, komisje współpracujące, głosowanie poprawek, I czytanie, II czytanie, early II reading, koncyliacja – przebieg z uwzględnieniem tych aspektów.

 3. Zasada wypracowania projektu inicjatywy legislacyjnej. Procesy decyzyjne – specyfika konsultacji społecznych. Droga od dokumentów przygotowawczych do procedury legislacyjnej.

 4. Komitologia – szczególny rodzaj decydowania politycznego w UE.

 5. Główne organy decyzyjne i uczestnicy procesu decyzyjnego.

 6. Miejsce i rola organów doradczych w procesie decyzyjnym.

Dyskusja i podsumowanie:

Jak instytucje UE są zaangażowane w proces decyzyjny? Jak to się zmieniło od Traktatu Lizbońskiego?

 • Rada UE

 • Komisja Europejska

 • Parlament Europejski

Case-study:

 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości, « Cassis de Dijon » (Case 120/78)

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 544/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej.

Program szkolenia „Proces decyzyjny w UE” składa się z 3 głównych części:

 1. Hierarchia norm prawnych w Unii Europejskiej i działalność Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

 2. Akty prawne UE i procedury legislacyjne w UE.

 3. Proces kształtowania polityki EU.

1 dzień

Kurs wymaga zrównoważonego podejścia, w którym teoria i praktyka uzupełniają się wzajemnie, aby ułatwić naukę. Kurs ma charakter wysoce interaktywny, oparty na solidnych podstawach prezentacji, ale około 40% czasu poświęcony będzie case-studies i symulacji. Case-studies i symulacja posłuży do zdobycia przez uczestników wiedzy w praktycznym kontekście w celu wykazania znaczenia i konsekwencji unijnego otoczenia instytucjonalnego i procesu podejmowania decyzji w państwach członkowskich.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

590 zł zw. z VAT

Zapisy na: szkolenia@diplomats.pl

Newsletter

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 8000 graduates from more than 100 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP