Proces decyzyjny w UE

Na szkoleniu „Proces decyzyjny w UE” zostaną poruszone takie zagadnienia, jak:

 1. Istota, charakter i przedmiot decyzji w UE. Rodzaje i różnorodność procedur decyzyjnych w UE.

 2. Omówienie poszczególnych procesów decyzyjnych w tworzeniu aktów prawa o charakterze prawodawczym i nieprawodawczym (zwykła procedura prawodawcza i specjalna procedura prawodawcza). Praktyczne aspekty: grupy robocze, Coreper, trilogi, sprawozdawcy, cienie, komisje w PE, komisje współpracujące, głosowanie poprawek, I czytanie, II czytanie, early II reading, koncyliacja – przebieg z uwzględnieniem tych aspektów.

 3. Zasada wypracowania projektu inicjatywy legislacyjnej. Procesy decyzyjne – specyfika konsultacji społecznych. Droga od dokumentów przygotowawczych do procedury legislacyjnej.

 4. Komitologia – szczególny rodzaj decydowania politycznego w UE.

 5. Główne organy decyzyjne i uczestnicy procesu decyzyjnego.

 6. Miejsce i rola organów doradczych w procesie decyzyjnym.

Dyskusja i podsumowanie:

Jak instytucje UE są zaangażowane w proces decyzyjny? Jak to się zmieniło od Traktatu Lizbońskiego?

 • Rada UE

 • Komisja Europejska

 • Parlament Europejski

Case-study:

 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości, « Cassis de Dijon » (Case 120/78)

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 544/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej.

Program szkolenia „Proces decyzyjny w UE” składa się z 3 głównych części:

 1. Hierarchia norm prawnych w Unii Europejskiej i działalność Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

 2. Akty prawne UE i procedury legislacyjne w UE.

 3. Proces kształtowania polityki EU.

Program został przewidziany na 1 dzień, jednak istnieje możliwość indywidualnego skrócenia lub wydłużenia szkolenia.

Kurs wymaga zrównoważonego podejścia, w którym teoria i praktyka uzupełniają się wzajemnie, aby ułatwić naukę. Kurs ma charakter wysoce interaktywny, oparty na solidnych podstawach prezentacji, ale około 40% czasu poświęcony będzie case-studies i symulacji. Case-studies i symulacja posłuży do zdobycia przez uczestników wiedzy w praktycznym kontekście w celu wykazania znaczenia i konsekwencji unijnego otoczenia instytucjonalnego i procesu podejmowania decyzji w państwach członkowskich.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.