fbpx

Warsztat specjalisty ds. promocji w administracji publicznej (webinar live online)

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiadających za komunikację strategiczną i promocję instytucji oraz budowanie pozytywnego wizerunku urzędu.

REGULAMIN

START:
24 listopada, 2022
DURATION:
2 dni (24-25.11)

Warsztat specjalisty ds. promocji w administracji publicznej i samorządzie terytorialnym

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiadających za komunikację strategiczną i promocję instytucji oraz budowanie pozytywnego wizerunku urzędu. Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze zagadnienia niezbędne do prawidłowej realizacji kampanii społecznych, marketingowych oraz planów promocyjnych.

Celem warsztatu jest zweryfikowanie dotychczas nabytej wiedzy wśród zebranych i usystematyzowanie nowych umiejętności uzyskanych podczas szkolenia. Uczestnicy poznają standardowe procedury obsługi administracyjnej, co umożliwi im błyskawiczne wdrożenie się w dany system obowiązujący na stanowisku. Dzięki szkoleniu zainteresowani dowiedzą się jak skutecznie koordynować współpracę z innymi jednostkami miasta lub zewnętrznymi przedstawicielami, w ramach prowadzenia wspólnych przedsięwzięć promocyjnych. Ponadto podczas szkolenia zostaną przedstawione  niezawodne techniki planowania, prowadzenia i sprawowania nadzoru wszelkich działań, prowadzonych w zakresie obowiązków. Oprócz tradycyjnego wykładu, uczestnicy warsztatu mogą liczyć na uzupełnienie otrzymanych informacji poprzez zaprezentowane studium przypadku. Co więcej, słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu odpowiedniego kierowania mediami społecznościowymi. Skuteczne zarządzanie kontaktami z mediami czy stosowanie konkretnych praktyk, umożliwiających dostosowanie obecnej strategii instytucji do globalnych i lokalnych trendów,  nie będzie stanowiło po odbyciu szkolenia żadnych trudności.

Dwudniowe szkolenie dedykowane jest wszystkim zainteresowanym tą tematyką, a w szczególności pracownikom w administracji publicznej i samorządzie terytorialnym, osobom współpracującym na co dzień z mediami, studentom wiążącym swoją przyszłość z pracą w polskim sektorze publicznym i biznesie, interesariuszom chcącym podjąć pracę na tożsamym stanowisku.

Szkolenie porusza następujące zagadnienia:

Promocja i rozwój miasta – jak na bazie obowiązującej strategii dostosować działania do współczesnych trendów?

 • Benchmark jednostki na tle sąsiadów
 • Skuteczne narzędzia promocji i informacji w telefonie prezydenta, burmistrza, wójta – media społecznościowe /Facebook, Twitter, Instagram

Media społecznościowe w rękach specjalisty ds. promocji

 • Zasady ochrony wizerunku w mediach społecznościowych z zachowaniem zasad ochrony życia prywatnego
 • Praktyczne wskazówki samodzielnego korzystania z mediów społecznościowych  /Facebook, Twitter, Instagram/
 • Występ przed kamerą – ćwiczenia i praktyczne wskazówki

Skuteczna polityka promocyjna, jako uzupełnienie dokumentu strategii promocji

 • jak stworzyć skuteczną i aktualną politykę promocyjną oraz monitorować jej realizację, z elementami benchmarkingu
 • rola mediów społecznościowych w aktywnych działaniach promocyjnych
 • aktualizacja zakresów czynności pracowników samorządowych
 • dobre praktyki realizacji strategicznych działań polityki promocyjnej

Wykład i studium przypadku:

Relacje z mediami

 • Savoir-vivre w kontakcie z dziennikarzami
 • Zasady występu przed kamerą
 • Prawna ochrona wizerunku urzędnika w mediach
 • Prawne ramy obowiązków urzędnika w kontakcie z mediami
 • Sztuka prowadzenia sporów (erystyka) w praktycznym warsztacie metod i technik.
 • Perswazja i skuteczne argumentowanie

Wykład
Ramy prawne polityki informacyjnej i promocyjnej realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz prawna ochrona wizerunku 

 • Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe
 • Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (oraz ustawy powiązane: o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o zawodach pielęgniarki i położnej,o państwowym ratownictwie medycznym, karta nauczyciela, o narodowym spisie powszechnym, o samorządzie gminnym, o ochronie osób i mienia)
 • Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
 • Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 • Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • RODO w kontekście mediów społecznościowych

Wykład i studium przypadku
Urzędnik w mediach społecznościowych

 • Zasady i granice prywatności w mediach społecznościowych
 • Kreowanie wizerunku urzędnika w mediach społecznościowych
 • Prawna ochrona wizerunku w mediach społecznościowych
 • Normy i zasady moralne urzędnika w przestrzeni publicznej

Wykład i studium przypadku

 • Marka miejscowości i marka osobista
 • jak stworzyć markę miejscowości i korelującą z nią markę osobistą? 
 • przykłady korelacji marki miejscowości i marki osobistej
 • marketing miejsca i city placement

Wykład i studium przypadku

 • Prezencja i autoprezentacja urzędnika
 • Zasada wystąpień publicznych i przygotowania wystąpienia
 • Trema, stres – skuteczne sposoby radzenia sobie z nim
 • Prezencja modowa – ubiór urzędnika
 • Normy i zasady moralne urzędnika w przestrzeni publicznej

Wykład

Kryzys i zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej

 • Wdrażania standardów komunikacji wewnętrznej
 • Scenariusze występowania sytuacji kryzysowej 
 • Diagnoza sytuacji kryzysowej
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online wynosi 1200 złotych + 23% VAT.


W cenie m.in.:

 • materiały szkoleniowe i edukacyjne
 • certyfikaty i zaświadczenia

Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

Europejska Akademia Dyplomacji

nr rachunku: 48 1050 1025 1000 0090 8039 4944

SWIFT: INGBPLPW

IBAN: PL 48 1050 1025 1000 0090 8039 4944

tytuł: „Nazwa szkolenia, data szkolenia – imię i nazwisko”

Prosimy o podanie dokładnych danych instytucji, firmy lub osoby prywatnej, na które ma być wystawiony rachunek.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w szczególności: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, numer telefonu, adres e-mail, dane do rachunku, wizerunek (utrwalony na fotografii)) przez Europejską Akademię Dyplomacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, KRS: 0000289736, w celu realizacji i promocji szkoleń. Powyższa zgoda jest wyrażana dobrowolnie i może być cofnięta w dowolnym momencie.

TOP