Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem

INSTRUCTORS:

Zygmunt Dolata
Trener, coach, doradca HR, inżynier, autor artykułów specjalistycznych.

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE I EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY

Po szkoleniu z zarządzania sobą w czasie i efektywną organizacją pracy  uczestnicy powinni zrozumieć i umieć zastosować następujące aspekty z zakresu:

 • Rozumienia znaczenia efektywności i efektywnych zachowań w życiu osobistym i w pracy zawodowej.

 • Rozumienia znaczenia pracy w oparciu o ustalanie priorytetów.

 • Poznania reguł dotyczących planowania, nadawania priorytetów i monitorowania organizacji pracy.

 • Poznania sposobów radzenia sobie z zakłóceniami podczas organizacji czasu pracy.

 • Identyfikacji własnych zakłóceń, które utrudniają realizację zadań i przeszkadzają w efektywnym ich wykonywaniu.

 • Wykorzystywania narzędzi do planowania, nadawania priorytetów i monitorowania przebiegu podjętych działań.

 • Posługiwania się komunikatami ułatwiającymi efektywność zespołową.

 • Zachęcenia do lepszego zarządzania swoim czasem poprzez zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia efektywnego planu działania.

 • Uświadomienia roli i znaczenia poszczególnych elementów odpowiadających za skuteczność w organizowaniu czasu pracy.

 • Uwrażliwienia na aspekty automotywacyjne wpływające na efektywność pracowników.

 • Identyfikacja czynników wpływających na efektywność organizacji czasu pracy pracowników  podczas wykonywania ich codziennych obowiązków służbowych.

 • Prezentacja narzędzi służących do planowania i organizowania czasu pracy w sposób efektywny.

 • Rozwijanie umiejętność prawidłowego organizowania czasu pracy z wykorzystaniem poznanych narzędzi.

 1. Wprowadzenie w zagadnienie zarządzania sobą w czasie: definicja przedsiębiorczości, diagnoza obszarów kompetencji, postrzeganie siebie i swojej roli w firmie, funkcje zarządzania sobą i swoją pracą.

 2. Teraźniejszość: umiejętność samoorganizacji – czas jako mój osobisty kapitał, ile kosztuje zła organizacja czasu, pożeracze czasu- jak radzić sobie ze złodziejami czasu, wyznaczanie priorytetów za pomocą analizy ABC i  Zasady Pareto, zasady delegowania odpowiedzialności i uprawnień; podręczne i uniwersalne narzędzia zarządzania czasem; realizowanie funkcji zarządzania na swoim stanowisku pracy; tworzenie, wykorzystanie dokumentacji do lepszej realizacji celów i korekt w przyszłości, autodiagnoza własnych umiejętności – analiza SWOT

 3. Przyszłość: cele zawodowe i prywatne, arkusz samooceny z zarządzania czasem, korzyści z planowania, przeszkody w planowaniu, zasady i reguły planowania czasu, najważniejsze 15 minut dnia, samoocena -nawyki dotyczące planowania

 4. Przeszłość: tabela spędzonego czasu, realny harmonogram pracy, zarządzanie czasem – plan działania

 5. Zakończenie

 1. Wprowadzenie do szkolenia.

 2. Ustalanie celów.

 3. Planowanie.

 4. Podejmowanie decyzji.

 5. Realizacja i organizacja.

 6. Etapy zarządzania czasem – Kontrola.

 7. „Złodzieje czasu”, czyli główne przeszkody w realizacji zaplanowanych działań.

 8. Asertywność i jej zasługi dla efektywności pracownika.

 9. Wpływ motywacji na organizację czasu pracy.

 10. Tworzenie Indywidualnych  Planów przez Uczestników – czyli praktyczne wykorzystanie teorii

1 – 2 dni

 • ćwiczenia w małych grupach,

 • ćwiczenia indywidualne,

 • odgrywanie ról

 • analizy przypadku,

 • techniki coachingowe,

 • testy,

 • „burza mózgów”,

 • dyskusje moderowane,

 • mini wykład,

 • prezentacje.