Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem

INSTRUCTORS:

Zygmunt Dolata
Trener, coach, doradca HR, inżynier, autor artykułów specjalistycznych.

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE I EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY

Po szkoleniu z zarządzania sobą w czasie i efektywną organizacją pracy  uczestnicy powinni zrozumieć i umieć zastosować następujące aspekty z zakresu:

 • Rozumienia znaczenia efektywności i efektywnych zachowań w życiu osobistym i w pracy zawodowej.

 • Rozumienia znaczenia pracy w oparciu o ustalanie priorytetów.

 • Poznania reguł dotyczących planowania, nadawania priorytetów i monitorowania organizacji pracy.

 • Poznania sposobów radzenia sobie z zakłóceniami podczas organizacji czasu pracy.

 • Identyfikacji własnych zakłóceń, które utrudniają realizację zadań i przeszkadzają w efektywnym ich wykonywaniu.

 • Wykorzystywania narzędzi do planowania, nadawania priorytetów i monitorowania przebiegu podjętych działań.

 • Posługiwania się komunikatami ułatwiającymi efektywność zespołową.

 • Zachęcenia do lepszego zarządzania swoim czasem poprzez zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia efektywnego planu działania.

 • Uświadomienia roli i znaczenia poszczególnych elementów odpowiadających za skuteczność w organizowaniu czasu pracy.

 • Uwrażliwienia na aspekty automotywacyjne wpływające na efektywność pracowników.

 • Identyfikacja czynników wpływających na efektywność organizacji czasu pracy pracowników  podczas wykonywania ich codziennych obowiązków służbowych.

 • Prezentacja narzędzi służących do planowania i organizowania czasu pracy w sposób efektywny.

 • Rozwijanie umiejętność prawidłowego organizowania czasu pracy z wykorzystaniem poznanych narzędzi.

 1. Wprowadzenie w zagadnienie zarządzania sobą w czasie: definicja przedsiębiorczości, diagnoza obszarów kompetencji, postrzeganie siebie i swojej roli w firmie, funkcje zarządzania sobą i swoją pracą.

 2. Teraźniejszość: umiejętność samoorganizacji – czas jako mój osobisty kapitał, ile kosztuje zła organizacja czasu, pożeracze czasu- jak radzić sobie ze złodziejami czasu, wyznaczanie priorytetów za pomocą analizy ABC i  Zasady Pareto, zasady delegowania odpowiedzialności i uprawnień; podręczne i uniwersalne narzędzia zarządzania czasem; realizowanie funkcji zarządzania na swoim stanowisku pracy; tworzenie, wykorzystanie dokumentacji do lepszej realizacji celów i korekt w przyszłości, autodiagnoza własnych umiejętności – analiza SWOT

 3. Przyszłość: cele zawodowe i prywatne, arkusz samooceny z zarządzania czasem, korzyści z planowania, przeszkody w planowaniu, zasady i reguły planowania czasu, najważniejsze 15 minut dnia, samoocena -nawyki dotyczące planowania

 4. Przeszłość: tabela spędzonego czasu, realny harmonogram pracy, zarządzanie czasem – plan działania

 5. Zakończenie

 1. Wprowadzenie do szkolenia.

 2. Ustalanie celów.

 3. Planowanie.

 4. Podejmowanie decyzji.

 5. Realizacja i organizacja.

 6. Etapy zarządzania czasem – Kontrola.

 7. „Złodzieje czasu”, czyli główne przeszkody w realizacji zaplanowanych działań.

 8. Asertywność i jej zasługi dla efektywności pracownika.

 9. Wpływ motywacji na organizację czasu pracy.

 10. Tworzenie Indywidualnych  Planów przez Uczestników – czyli praktyczne wykorzystanie teorii

1 – 2 dni

 • ćwiczenia w małych grupach,

 • ćwiczenia indywidualne,

 • odgrywanie ról

 • analizy przypadku,

 • techniki coachingowe,

 • testy,

 • „burza mózgów”,

 • dyskusje moderowane,

 • mini wykład,

 • prezentacje.

Europejska Akademia Dyplomacji | EAD

The European Academy of Diplomacy (EAD) is the first non-governmental, non-for-profit diplomatic academy in Europe, with a mission of shaping, sharpening and inspiring a new generation of enlightened international leaders.
​Since its inception in 2004 and with over 9500 graduates from more than 120 countries, EAD offers the highest quality tailor-made programs at graduate, post-graduate and executive levels. Renowned for its teaching methods, international faculty and distinguished speakers, the EAD prepares diplomats, civil servants, political and social leaders, as well as representatives of businesses, academia and the non-governmental sector for the challenges of a globalizing and ever changing world. As partner of the Council of Europe and a member of the Network of Schools of Political Studies, the European Academy of Diplomacy focuses on promoting democratic values, human rights and rule of law.

Download EAD folder

EAD FOLDER 2015
TOP