fbpx

Budowanie Motywacji i Zarządzanie Zaangażowaniem Pracowników (online webinar)

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH

START:
9 kwietnia, 2020
DURATION:
6 godzin

Budowanie Motywacji i Zarządzanie Zaangażowaniem Pracowników

Cele:

Rozwój umiejętności komunikowania celów, zlecania zadań wspierając odpowiedzialność pracownika za osiągane rezultaty.

Poznanie narzędzi z zakresu wspierania efektywności pracy: wyboru priorytetów, stawiania celów, zlecania zadań.

Poznanie teorii motywacji i wyników współczesnych badań, dzięki czemu Uczestnicy poznają faktyczne oczekiwania pracowników wobec środowiska pracy.

Analiza sytuacji w swoich zespołach – diagnoza przyczyn spadku motywacji poszczególnych osób i poszukaniu najlepszych rozwiązań.

Poznanie pozafinansowych narzędzi motywowania – poprzez symulacje umożliwimy przetestowanie na samych sobie, jak działają różne czynniki motywujące.

Zakres:

Co składa się na zaangażowanie do pracy? Wyniki Badania Instytutu Gallupa. Koncentracja uczestników na aspekcie, na który mają wpływ oraz poszukanie możliwości zwiększania
wpływu na te sytuacje, które utrudniają codzienne budowanie warunków sprzyjających zaangażowaniu, a które uczestnicy postrzegają, jako zależne od siebie.

Jak efektywnie planować i organizować działania zespołu – przyjmowanie długoterminowej perspektywy w decyzjach – funkcjonowanie w oparciu o planowanie pracy, zamiast
zarządzania poprzez „gaszenie pożarów”.

Jak formułować cele? Tworzenie mierników realizacji celów.

Jak zlecać zadania? Jak robić to w sposób motywujący do działania?

Jak monitorować efekty pracy i jakie interwencje podejmować w sytuacji napotkanych trudności?

Jak egzekwować zadania? Co, kiedy zadanie nie jest wykonywane – sprawdzone metody dyscyplinowania.

Co wpływa na gotowość pracowników do przejęcia odpowiedzialności oraz efektywność wykonania powierzonych mu zadań zgodnie z koncepcją K. Blancharda? Jak skutecznie
delegować zadania w zależności od poziomu dojrzałości pracowników? Stopniowe osiąganie empowerment.

Czym jest motywacja? Dlaczego pracujemy? Różne podejścia do motywacji. Co uznane teorie w praktyce wnoszą do rzeczywistości menadżera? Kiedy motywowanie finansowe
działa? Jak działa nagroda, podwyżka, premia? Jakie finansowe działania mają największe szanse wpłynięcia na wzrost zaangażowania pracownika?

Motywatory – lista motywatorów dostępnych w Asseco. Co jest motywatorem, a co nie?

Jak motywować przez cele, gdy pracownik nie wierzy w ich realność?/ gdy one stale rosną?/ gdy one się zmieniają?

Wzmacnianie pożądanych zachowań zgodnie z zasadą „dostajesz od ludzi to, co w nich wzmacniasz.

 1. Pojęcie kryzysu w organizacji gospodarczej.

 1. Fazy sytuacji kryzysowej.

 1. Komunikacja w sytuacji kryzysowej.

 1. Czas gotowości.

 1. Proces zarządzania kryzysowego.

 1. Panowanie nad emocjami i sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacji wystąpienia kryzysu.

 • Poznanie sposobów, metod i technik niwelowania strat i generowania korzyści z zaistnienia sytuacji kryzysowej dla organizacji gospodarczej.

 • Adekwatne do sytuacji komunikowanie pracownikom aktualnej sytuacji kryzysowej.

 • Osłabianie negatywnych skutków sytuacji kryzysowej w oddziałach i działach Organizacji.

 • Powołanie sztabu antykryzysowego do kontaktów z pracownikami, dostawcami, instytucjami, klientami i źródłami informacji masowej.

 • Przekazywanie spójnych i w odpowiedniej formie komunikatów informujących zatrudnionych o podejmowanych krokach i rozwiązaniach

  w obliczu kryzysu.

 • Monitorowanie, ocenianie i kontrolowanie skutków łagodzenia kryzysu i nastrojów zatrudnionych w danej organizacji.

 • Kalkulacja ryzyka i rozwiązań z punktu widzenia redukcji skutków kryzysu.

 • Określenie profilu i cech osobowościowych osób, które powinny tworzyć sztab antykryzysowy.

 • Zapobieganie negatywnym nastrojom i panice w obliczu kryzysu.

Szkolenie odbędzie się w godz. 9:00 – 15:00. Instrukcje, w jaki sposób dołączyć do webinarium, zostaną przesłane drogą mailową po zarejestrowaniu się na szkolenie.

 • Rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się w sytuacji zaistnienia sytuacji kryzysowej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy.

 • Zapoznanie z metodami radzenia sobie w trudnych rozmowach.

 • Wzmocnienie uczestników, wykorzystanie ich silnych stron w sytuacji kryzysowej.

 • Wyposażenie uczestników szkolenia w narzędzia asertywnego reagowania oraz panowania nad stresem i emocjami w sytuacji kryzysowej.

Szkolenie prowadzone będzie w aktywizującej formie, która ma na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności z zakresu objętego szkoleniem.

 • Mini wykład – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.

 • Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy:

  • analiza przypadków,

  • rozpatrywanie przykładów z doświadczeń uczestników,

  • odgrywanie ról,

  • symulacje,

  • praca w grupach,

  • dyskusja,

  • „burza mózgów”,

  • ćwiczenia indywidualne,

  • wnioskowanie po ćwiczeniach.

Zygmunt Dolata – trener biznesu, praktyk, coach, wykładowca, absolwent MBA ZZL, konsultant HR.

Każdy z uczestników otrzyma numerowany certyfikat poświadczający udział w kursie.

Obowiązują zapisy online. Formularz dostępny TUTAJ.

390 zł (zw. z VAT)


Tylko wniesienie opłaty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.

Dane do przelewu:

EUROPEJSKA AKADEMIA DYPLOMACJI

Bank: ING
Nr rachunku: 48 1050 1025 1000 0090 8039 4944
SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL48 1050 1025 1000 0090 8039 4944

TYTUŁ: Budowanie motywacji – data szkolenia oraz imię i nazwisko

W kwestii faktur prosimy kontaktować się z nami na faktury@diplomats.pl

Dla administracji publicznej przewidzieliśmy specjalną procedurę płatności. Prosimy o zarejestrowanie się online, a następnie o wypełnienie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EAD (DO POBRANIA TUTAJ) i przesłanie skanem na mail szkolenia@diplomats.pl. Stanowi to gwarancję miejsca w grupie, jak również możliwość płatności po szkoleniu.

TOP