Prawo dyplomatyczne i konsularne

Prawo dyplomatyczne i konsularne

DURATION:
1 dzień

INSTRUCTORS:

Jan Wojciech Piekarski
Head of the Council, Ambassador to Pakistan (1984 - 1989), Belgium & Luxembourg (1998 - 2002) & Israel (2003 - 2006)

Szkolenie Prawo dyplomatyczne i konsularne to dwudniowy, intensywny wstęp do świata dyplomacji prowadzony przez Ambasadora  Jana Wojciecha Piekarskiego. Szkolenie dedykowane jest dla przyszłych i obecnych pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prawników oraz każdego, kto chciałby pogłębić swoją wiedzę z zakresu dyplomacji. 

Opis szkolenia Prawo dyplomatyczne i konsularne

Kurs kładzie nacisk na prawne aspekty dyplomatyczno-konsularne oraz dogłębne poznanie specyfiki szeroko rozumianej dyplomacji. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z zagadnieniami reprezentacji państwa w stosunkach międzynarodowych, języka dyplomatycznego, a także rozróżnieniu oraz porównaniu funkcji dyplomatycznych i konsularnych. Przedmiotem zajęć będzie również szczegółowy opis klas urzędów konsularnych oraz członków misji dyplomatycznych, podział obowiązków oraz przywileje i immunitety związane z pełnionymi funkcjami.

Poruszone zostaną również kwestie dyplomacji wielostronnej, źródeł prawa dyplomatyczno-konsularnego oraz miejsca państwa oraz organizacji międzynarodowych na arenie międzynarodowej. W trakcie szkolenia będą omawiane rzeczywiste przykłady oraz poddawane dyskusji bieżące wydarzenia dotyczące stosunków międzynarodowych na tle omawianych zagadnień.

Program szkolenia

– reprezentacja państwa w stosunkach międzynarodowych,

-organy wewnętrzne (prezydent, parlament, rząd, minister) i zewnętrzne (ambasady,   przedstawicielstwa i konsulaty)

-zadania misji dyplomatycznych i służby konsularnej

-kwalifikacje pracowników służby dyplomatyczno – konsularnej

– prawo legacji oraz prawo konsulatu podmiotów prawa międzynarodowego,

– początek i koniec funkcji dyplomatycznych i konsularnych,

– funkcje dyplomatyczne i konsularne,

– klasy, rangi i tytuły szefów oraz członków misji dyplomatycznych,

– kategorie i klasy urzędów konsularnych,

– przywileje i immunitety dyplomatyczne i konsularne,

– misje specjalne,

– dyplomacja wielostronna,

– rokowania dyplomatyczne,

– kurtuazja międzynarodowa, język dyplomatyczny i protokół dyplomatyczny.

Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zachęcamy przede wszystkim obecnych oraz przyszłych pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także pracowników instytucji współpracujących z ambasadami i konsulatami. Szkolenie jest również dedykowane dla studentów oraz absolwentów zainteresowanych zagadnieniami szeroko rozumianej dyplomacji.

Metodologia

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu popartego dyskusją oraz case studies. Istnieje również możliwość skorzystania z indywidulanych konsultacji. Szkolenie jest oparte na autorskim programie przygotowanym przez Ambasadora Jana Wojciecha Piekarskiego.

Cel szkolenia

– zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa dyplomatyczno-konsularnego i praktyki dyplomatycznej oraz kompetencji i zadań ambasad i konsulatów

– umiejętność rozróżniania zakresu obowiązków oraz przywilejów pomiędzy ambasadami a urzędami konsularnymi-

przybliżenie listy oraz funkcji członków misji dyplomatycznej oraz urzędów konsularnych, a także ich przywilejów i immunitetów

– zaznajomienie z pojęciem stosunków dyplomatycznych (nawiązywanie stosunków, realizacja, zawieszanie, zrywanie, wznawianie) i stosunków konsularnych (konsulowie zawodowi i honorowi)

 Efekty kształcenia:

 Na koniec szkolenia jego uczestnicy będą:

– znali źródła prawa dyplomatycznego i konsularnego

– rozróżniali funkcje, jakie pełnią ambasady i konsulaty

– wiedzieli, jakie są przywileje i immunitety dyplomatyczno-konsularne

– rozumieli pojęcie legacji

– umieli wskazać jak nawiązuje się stosunki dyplomatyczne oraz ustanawia stosunki konsularne

– potrafili scharakteryzować misje specjalne

– świadomi specyfiki dyplomacji wielostronnej

Nasze Atuty:

  • szkolenie prowadzone przez doświadczonego wykładowcę – Ambasadora,

  • indywidualne konsultacje z trenerem,

  • pakiet materiałów szkoleniowych i edukacyjnych,

  • przerwy kawowe między poszczególnymi zagadnieniami,

  • zajęcia w centrum Warszawy w wygodnym punkcie komunikacyjnym, blisko metra,

  • 10-letnie doświadczenie w edukacji dyplomatycznej,

  • Certyfikat Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Prawo dyplomatyczne i konsularne