Szkolimy w Polsce, Europie, na świecie. Nie ma dla nas barier czasowych, geograficznych i językowych. Zbudowaliśmy nowe standardy w dostarczaniu dedykowanych szkoleń. Nasze szkolenia poza Warszawą organizujemy w lokalnych samorządach, urzędach marszałkowskich, ośrodkach wypoczynkowych czy filiach korporacji. Szkolenia Europejskiej Akademii Dyplomacji są popularnym i wartościowym uzupełnieniem eventów firmowych, które jednocześnie integrują i kształcą.

Oferujemy szkolenia po polsku i angielsku oraz, na życzenie klienta, także w innych językach.

Na szkoleniu z kierowania zespołem odpowiemy sobie na pytania:
 • Jakie są cechy przywódców-menedżerów?
 • Jak wykorzystać swoje mocne strony do skutecznego przewodzenia ludźmi?
 • Jak radzić sobie z niesubordynacją i brakiem dyscypliny pracowników?
 • Jak wpływać, motywować i inspirować współpracowników?
 • Jak motywować bez „kija” i „marchewki”?
 • Jak działać, aby się skutecznie realizować zaplanowane cele i zamierzenia?
 • Jak radzić sobie z pokonywaniem barier komunikacyjnych w zespole?
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w zarządzaniu zespołem?
Szkolenie pokazuje coaching od praktycznej strony do wykorzystania w zarządzaniu. Bazując na zasobach kompetentnego pracownika pomaga przełożonemu motywująco delegować, egzekwować, udzielać feedbacku. Prowokuje do stawiania ważnych, rozwojowych pytań. Powstrzymuje przed nadgorliwością z jednej i zbytnią „ostrością” z drugiej strony w interwencjach menedżerskich. Uczy dawania i powiększania przestrzeni, w celu zwiększania samodzielności i brania odpowiedzialności za efekty decyzji podwładnych. Umożliwia również pogłębienie autorefleksji nad własnym sposobem zarządzania i wyznaczenia własnych celów rozwojowych menedżerowi – uczestnikowi.
Na autorytet i skuteczność managera wpływają nie tylko jego osobiste zasługi oraz kompetencje, ale także jakość pracy i osiągnięcia podległych mu współpracowników. Każdy manager, chcąc być dobrym liderem, powinien budować swój autorytet. Obdarzany szacunkiem przełożony może skuteczniej zarządzać zespołem, dzielić oraz nadzorować wykonywanie zadań.
Współpraca kluczem do rozwiązania konfliktu – jak dochodzić do porozumienia, kiedy pracownicy są w konflikcie i stresie? W jaki sposób skutecznie się komunikować, aby osiągać zamierzone cele zawodowe?
Najskuteczniejszym sposobem oddziaływania na zespół przez lidera jest jego osobisty przykład. W czasach szybko zmieniających się środowisk pracy i prowadzenia biznesu to osoba managera, przywódcy jest kluczowa dla spójności zespołu i pokonywania pojawiających się trudności. Odpowiednie ukształtowanie swojej pozycji przez lidera pozwala na wzrost zaufania, zaangażowania oraz przywiązania podwładnych do firmy.
Emocje w zespole mają niebagatelny wpływ na jego funkcjonowanie. Te negatywne mogą utrudniać współpracę, generować konflikty albo osłabiać działanie zespołu. Jednak rozpoznanie i przepracowanie emocji członków zespołu pozwala na konstruktywną zmianę, a także adaptację do nowych wyzwań stojących przed firmą. Umiejętność rozpoznawania emocji, zarządzania nimi i wykorzystywania ich w pozytywny sposób to umiejętność, którą warto rozwijać zarówno w roli przełożonego jak i podwładnego.
Bieżąca sytuacja spowodowała ogromną popularność spotkań prowadzonych zdalnie. Specyfika takich spotkań wymaga zastosowania odpowiednich metod i narzędzi, tak by były one efektywne. Sprecyzowanie celu, formuły oraz czasu trwania takiego spotkania pozwala zaoszczędzić zasoby nie tylko czasowe poszczególnych pracowników, ale również finansowe firmy.
Wielopokoleniowość w środowisku pracy nie jest zjawiskiem nowym, jednak obecna popularność pracy online wymaga odpowiedzi na nowe zjawiska, związane przede wszystkim z różnym poziomem kompetencji oraz podejściem do pracy zdalnej. Warunkiem skuteczności i dobrej współpracy zespołowej jest uwzględnienie różnych preferencji i zdolności cyfrowych pracowników reprezentujących różne pokolenia.
Feedback to jedno z głównych oczekiwań pracownika wobec przełożonych. Ci z kolei są w stanie, dzięki odpowiednio przeprowadzonej rozmowie, przekazać cenne wskazówki podwładnym, motywując ich tym samym do dalszej pracy i rozwoju zawodowego. Zastosowanie odpowiednich narzędzi komunikacji pomiędzy dwiema stronami pozwala usprawnić działanie zespołu oraz zapobiega powstawaniu nieporozumień i rozczarowań.
Umiejętność budowania relacji ze współpracownikami pozwala skuteczniej realizować postawione cele. Wiarygodność przełożonego w oczach pracowników powoduje, że identyfikują się oni z powierzonymi im zadaniami.
Odwaga i kreatywność to cechy sprzyjające rozwojowi zespołu oraz realizowanych przez niego projektów. Zmiana jakościowa i rozwój wymagają nieszablonowego podejścia oraz nieustannych prób wyjścia poza schemat.
Sytuacje kryzysowe są nieodłącznym elementem pracy każdej organizacji, również takiej, w której występuje sprawna komunikacja i wzajemny szacunek. Rolą managera jest zapobiegać, na ile to możliwe, takim sytuacjom, a kiedy dojdzie do kryzysu, w odpowiedni sposób pokierować jego rozwiązaniem.
Współczesny kryzys wyzwala inne potrzeby wśród klientów tzw. tradycyjnych, a inne – nowoczesnych. Dotarcie do różnych grup klientów oraz ich obsługa wymaga odmiennego podejścia i schematu rozmowy. Rozpoznanie klienta pozwala na skuteczne dostosowanie stylu komunikacji, oferowanych usług oraz prezentacji produktu, zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami klienta.
Kluczowym czynnikiem decydującym o reputacji firmy jest osoba przedstawiciela handlowego. Od jego działań, kultury osobistej oraz stosowanych technik sprzedażowych zależy postrzeganie całej organizacji przez klienta. Przedstawiciel powinien stosować zasady etykiety biznesowej, protokołu dyplomatycznego oraz prowadzić rozmowę w sposób przekonywujący, a nie nachalny. Odpowiednia prezencja oraz przygotowanie merytoryczne przedstawiciela handlowego to gwarancja udanej sprzedaży i dalszej współpracy z klientem.
Umiejętność utrzymania klienta w sytuacji dużej konkurencji wymaga od osób prowadzących sprzedaż wykorzystania skutecznych technik – szczególnie w okresie niepewności na rynku. Regularne doskonalenie oraz poznawanie nowych technik perswazji i komunikacji pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo dalszej, satysfakcjonującej obie strony współpracy z klientem.
Obsługa i pozyskiwanie nowych klientów kluczowych to dla każdej firmy zadanie priorytetowe, wymagające od specjalistów do spraw sprzedaży eksperckiej wiedzy. Skuteczne rozpoznanie oczekiwań i możliwości klientów pozwala na podtrzymanie i zacieśnienie współpracy ze strategicznymi kontrahentami przedsiębiorstwa.
Sprzedaż specjalistycznych usług wymaga nie tylko znajomości podstawowych technik sprzedaży, ale przede wszystkim szerokiego rozeznania w ofercie rynkowej oraz rozpoznania indywidualnej specyfiki i potrzeb klienta. Skuteczna sprzedaż wymaga obdarzenia zaufaniem przez klienta, który oczekuje od nas profesjonalnego doradztwa oraz zrozumienia jego celów biznesowych.
Energia własna to zasób, na który możemy wpływać, tak by wydobyć z siebie możliwie najwięcej skuteczności i satysfakcji. Zarządzanie energią własną polega na zdolności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, podejmowaniu zgodnych z nimi decyzji osobistych i zawodowych oraz dostosowaniu metod regeneracji i odpoczynku do swoich cech osobowości.
Zmieniająca się rzeczywistość oznacza również zmiany i nowości w technikach sprzedażowych. Skuteczność sprzedaży zależy od prawidłowego rozpoznania potrzeb i specyfiki klienta, ale przede wszystkim wzbudzenia jego zaufania i przekonania, że produkt mu oferowany faktycznie jest mu potrzebny i najbardziej konkurencyjny spośród otrzymanych ofert. Nowoczesne metody sprzedaży pozwalają dostosować naszą komunikację zarówno do klienta zdecydowanego na nasz produkt, orientującego się w wielu ofertach jak również dotychczas niezdecydowanego.
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I ZESPOŁEM W ZMIANIE – JAK ZAANGAŻOWAĆ I PRZEPROWADZAĆ PRZEZ ZMIANĘ?
Po szkoleniu z zarządzania sobą w czasie i efektywną organizacją pracy  uczestnicy powinni zrozumieć i umieć zastosować następujące aspekty z zakresu:
 • Rozumienia znaczenia efektywności i efektywnych zachowań w życiu osobistym i w pracy zawodowej.
 • Rozumienia znaczenia pracy w oparciu o ustalanie priorytetów.
 • Poznania reguł dotyczących planowania, nadawania priorytetów i monitorowania organizacji pracy.
 • Poznania sposobów radzenia sobie z zakłóceniami podczas organizacji czasu pracy.
 • Identyfikacji własnych zakłóceń, które utrudniają realizację zadań i przeszkadzają w efektywnym ich wykonywaniu.
 • Wykorzystywania narzędzi do planowania, nadawania priorytetów i monitorowania przebiegu podjętych działań.
 • Posługiwania się komunikatami ułatwiającymi efektywność zespołową.
 • Zachęcenia do lepszego zarządzania swoim czasem poprzez zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia efektywnego planu działania.
 • Uświadomienia roli i znaczenia poszczególnych elementów odpowiadających za skuteczność w organizowaniu czasu pracy.
 • Uwrażliwienia na aspekty automotywacyjne wpływające na efektywność pracowników.
 
Rozmowa bez bezpośredniego kontaktu z rozmówcą bywa nierzadko trudniejsza niż prowadzona twarzą w twarz. Ćwiczenie własnej asertywności pozwala oswoić obawy przed odrzuceniem czy niezrozumieniem przez drugiego rozmówcę. Z kolei umiejętność rozpoznawania, nazywania i łagodzenia emocji pozwala na prowadzenie skutecznych rozmów z drugą osobą, niezależnie od jej typu osobowości i chwilowego nastroju.
Budowanie własnej marki polega na kreowaniu wizerunku kojarzącego się z profesjonalizmem i wiarygodnością. Jednocześnie marka taka znajduje odzwierciedlenie w naszej reputacji, gdyż obraz wykreowany przez nas współgra z reputacją, którą darzą nas nasi klienci.
Budowanie postawy asertywnej i asertywnej komunikacji, organizacja pracy w oparciu o priorytety, przekonywanie i wywieranie wpływu (warsztat szkoleniowy przy wykorzystaniu kamery filmowej)
Współpraca kluczem do rozwiązania konfliktu – jak dochodzić do porozumienia, kiedy pracownicy są w konflikcie i stresie? W jaki sposób skutecznie się komunikować, aby osiągać zamierzone cele zawodowe?
 
Uczestnicy rozumieją polski kontekst kulturowy –  zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym (wiedza).  Bardziej efektywnie radzą sobie z procesami akulturacji i komunikacją międzykulturową (umiejętności).  Z większą otwartością i pewnością podchodzą do sytuacji  niejednoznacznych kulturowo (postawy).
Job crafting to sprawdzona naukowo metoda podniesienia satysfakcji i poczucia celu w wykonywanej pracy. Od naszego sposobu myślenia o naszej pracy zależy to, jakie efekty uda nam się w niej osiągnąć oraz czy będzie ona dla nas optymalnym zajęciem zawodowym na dłuższy czas. Definiując nasze zdolności, zainteresowania i osobiste cele możemy zmienić percepcję wykonywanej przez nas pracy na przynoszącą samorealizację, rozwijającą i zgodną z naszymi przekonaniami.
Przygotowanie do powrotu do pracy – szkolenie prezentujące techniki przygotowania do powrotu do pracy po dłuższym okresie przerwy od pracy.
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I ZESPOŁEM W ZMIANIE – JAK ZAANGAŻOWAĆ I PRZEPROWADZAĆ PRZEZ ZMIANĘ?
Proponujemy budowanie własnej efektywności oparte o myślenie w kategoriach małych, prostych kroków – myślenie z wykorzystaniem filozofii kaizen. Badania pokazują, że większość naszych, codziennych zachowań to zachowania nawykowe, które raczej po prostu robimy, niż się nad nimi zastanawiamy. Dlatego elementem naszego szkolenia jest świadome budowanie małych nawyków efektywnościowych. Połączenie kaizen i tworzenia raczej nawyków niż skomplikowanych zmian, daje zaskakująco skuteczną strategię działania mądrze, a nie tylko szybko.
 

Agnieszka Modrakowska

Key Account Manager

telefon: +48 534 238 008

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Formularz kontaktowy

Jeśli chcesz nam zadać pytanie, przesłać komentarz lub zgłosić problem, skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej.

Zaufali nam: